Report / Verslag "Networking for Innovation in the 2014-2020 RDPs" - 18 and 19 March 2014

Update!

Hier kunt u het definitief verslag terugvinden van ons tweedaags peer-to-peer seminarie "Networking for Innovation in the 2014-2020 RDPs".

 

Innovatie… een codewoord waar heel veel onder kan, zeker als je weet dat het “bespoedigen van innovatie” een nieuwe taak voor de rurale netwerken is vanaf PDPO III. Om beter te weten wat daar allemaal onder kan vallen, en om samen met collega’s een idee over activiteiten te krijgen, riep het Vlaams Ruraal Netwerk alle geïnteresseerde Europese collega’s van de rurale netwerken, beheerdiensten, ngo’s, sectororganisaties, adviesgroepen en de Europese Commissie samen in Gent. 76 personen schreven zich in en kwamen met het Vlaams Ruraal Netwerk, de Europese Commissie, het Europese Contact Point voor Plattelandsontwikkeling (ENRD CP) en het Service Point European Innovation Partnership (EIP SP), twee dagen discussiëren over netwerken rond en voor innovatie. Hieronder vindt u een summier verslag, de presentaties staan online en het alomvattende verslag (in Engels) binnenkort ook.

- Ontvangst, verwelkoming en schetsen van het kader

De wetgever (DG AGRI, Europese Commissie) en de twee Europese steunpunten die verbonden zijn aan de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid, ENRD CP en EIP SP, brachten hun visie op innovatie, de betekenis voor het plattelandsontwikkelingsbeleid en de bijdrage die de rurale netwerken kunnen leveren. Daarna bracht Vlaanderen de eigen uitwerking naar voor en volgende er een discussie. Enkele aandachtspunten:

 • EIP opgericht om kloof tussen landbouwpraktijk en –onderzoek te vernieuwen, om beiden samen te brengen -> Europees netwerk opgericht om dit te ondersteunen (EIP SP)
 • daarnaast voortzetting van de Europese koepel van de 28 rurale netwerken in het ENRD CP
 • keuze voor 1 gemeenschappelijke structuur voor enerzijds netwerking en anderzijds innovatie, op Europees niveau – op nationaal/regionaal niveau uit elkaar getrokken
 • EC verwacht van rurale netwerken dat ze activiteiten organiseren die kunnen bijdragen tot een beter netwerk voor adviseurs, innovatie-ondersteuners, LEADER-groepen en andere. Hoe? via verzamelen en doorgeven van informatie, training, netwerk-vorming, … eventueel ook internationale ondersteuning
 • EIP SP verwacht van rurale netwerken dat ze deelnemen in focusgroepen, experten naar voor schuiven, informatie doorgeven, publiek motiveren, resultaten publiceren
 • ENRD CP verwacht van rurale netwerken dat ze aandacht blijven houden voor innovatie buiten EIP, bvb via LEADER-werking
 • De Vlaamse overheid zet verder in op de bestaande structuren van het Platform voor Landbouwonderzoek en het Vlaams Ruraal Netwerk en binnen PDPO III wordt de maatregel Operationele Groepen EIP uitgevoerd.

- Discussies rond 3 vragen

 • Wat is innovatie binnen het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid 2014 - 2020?

    o   elk netwerk moet hier een eigen definitie en visie voor opmaken, zonder al te veel te verengen >< geen definitie aan geven

    o   vergeet het bestaande AKIS-systeem en de projecten die reeds lopen niet

    o   operationele groepen zorgen voor risicodeling

 • Welke netwerk-tools kunnen die innovatie ondersteunen?

    o   werkgroepen, workshops, thematische clustering, gemengde groepen, seminaries, 1-op-1-activiteiten faciliteren, demo’s

    o   gebruik bestaande tools zoals LEADER, gebruik bestaande netwerken

    o   gebruik taal van de landbouwer

    o   aandacht en budget voor vertaling

 • Wat hebben de rurale netwerken nodig om dit effectief en efficiënt aan te kunnen bieden?

    o   steun door de beheerdienst: middelen, benadering, personeel, vereenvoudiging procedures

    o   steun door de Plaatselijke Groepen

    o   budget voor vertaling

    o   tijd en budget om de boel te verkennen (stakeholders- en nodenanalyse) en een actieplan op te maken, om databanken en inventarissen op te maken

- netwerken voor innovatie: 3 workshops met aansluitende feedback

De drie workshops werden ingeleid door 2 case studies, waarna er werd gediscussieerd over het proces/de context en de specifieke acties die de rurale netwerken kunnen opnemen in hun actieplannen

 • Workshop 1: Netwerken voor innovatie als een overkoepelend thema

    o   proces: focus op het eenvoudige, neem alle actoren mee (zeker bij de identificatie van de noden niet enkel wetenschappers bevragen), geef mensen tijd om de context te verstaan, verzeker steun en follow-up

    o   acties voor rurale netwerken: analyse context (SWOT, noden, doelstellingen), identificatie problemen (contacteer bestaande netwerken), ontwikkel methode voor PG-benadering van innovatie, ontwikkel databanken van experten/diensten/…, kijk naar YouTube voor inspiratie

 • Workshop 2: LEADER en innovatie

    o   proces: neem tijd om na te denken, laat het aan het lokale niveau als de tijd rijp is, neem mensen mee die de lokale omstandigheden goed kennen

    o   acties voor rurale netwerken: kennisdeling via studiebezoeken, organiseer labo’s voor idee-uitwisselingen vooraleer een aanvraag ingediend wordt, maak de link met urbane innovatie, neem de betaalorganen mee in het verhaal, bouw platformen en databanken, maak analyses (wel taak van de netwerken?)

 

·         Workshop 3: de rol van de rurale netwerken tov European Innovation Partnership for Sustainable Agriculture?

    o   acties voor rurale netwerken: houd budget achter de hand, help zoeken naar partners, organiseer bijeenkomsten, zoek de juiste stakeholders

 

- open space: 9 discussies die door de deelnemers naar voren werden geschoven

 • Rol van macro-regio's en samenwerking tussen lidstaten
 • Hoe innovatie uitleggen zonder het woord te gebruiken?
 • Hoe innovatie praktisch bruikbaar maken?
 • Hoe inspelen op de regionale workshops georganiseerd door EIP SP?
 • Hoe innovatie-ondersteunende diensten in kaart brengen?
 • Hoe innovatie verspreiden bij de landbouwers? 
 • Hoe kennis verspreiden maar de intellectuele eigendom respecteren? 
 • Hoe een netwerk levendig houden?
 • Hoe werken met een beperkt budget?

 

Hieronder vindt u de PowerPointpresentaties en foto's van het seminarie rond innovatie.

 

Here you can find a report (in Dutch - see above) and pictures & PowerPoint presentations (see below) of the seminar on innovation on this page.

 

Presentaties - Presentations:

Dag 1 - Day 1:

 

Dag 2 - Day 2:

 

Workshops:

 

 

 

 

Pictures: