Startmoment Vlaams Ruraal Netwerk, 05/12/2007

Op woensdag 5 december 2007 ging het Vlaams Ruraal Netwerk officieel van start. Doordat dit startmoment in de Agribex-beurs werd gekaderd kon de kenbaarheid reeds vanaf de start maximaal uitgebouwd worden. Een honderdtal deelnemers toonden zich geïnteresseerd om dit moment mee te maken en ook de pers toonde belangstelling.

Jules Van Liefferinge, Secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij leidde het startmoment in. Patricia De Clercq, woordvoerder van het beleidsdomein Landbouw en Visserij kaderde de werking van het Vlaams Ruraal Netwerk binnen de krijtlijnen van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. Hierbij werd het pas goedgekeurde Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) kort toegelicht. Het Vlaams Ruraal Netwerk brengt verschillende initiatiefnemers samen. Hierdoor kunnen ideeën worden uitgewisseld waardoor de leefbaarheid op het platteland vergroot. Zo kunnen bijvoorbeeld plaatselijke initiatieven elders voortgezet worden, wat een belangrijke meerwaarde betekent.

Johan Verstrynge, afdelingshoofd van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, lichtte het actieplan van het Vlaams Ruraal Netwerk toe. Dit startdocument (.pdf 2.6 MB) en actieplan werd opgesteld gebruik makend van de insteek van vele geïnteresseerde actoren die gereageerd hebben op een oproep van het Vlaams Ruraal Netwerk om hun insteek te geven bij de opmaak van het actieplan.

Het Vlaams Ruraal Netwerk moet de "motor zijn van een groepsdynamiek voor een platteland in beweging", luidt de missie. Naast het samenbrengen van ideeën verstrekt de organisatie ook algemene en thematische informatie en voorlichting over plattelandsontwikkeling. In Europees en internationaal verband zorgt het Vlaams Ruraal Netwerk voor de uitwisseling van ideeën en projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van het platteland met andere landen en regio's. Jaarlijks zal het netwerk vier nieuwsbrieven publiceren.

Joris Relaes, kabinetschef van minister-president Kris Peeters onthulde het nieuwe logo van het Vlaams Ruraal. Bij het ontwerp van dit logo werd ernaar gestreefd om de missie te vertalen, waarbij de nadruk werd gelegd op dynamiek en uitwisseling.  Hij benadrukte het belang van en de hoge verwachtingen die de minister stelt in het Vlaams Ruraal Netwerk.

Het startmoment werd afgesloten met een gezellige receptie waar de kans geboden werd om de eerste informele contacten te leggen.

Spreker tijdens startmoment Vlaams Ruraal Netwerk

Spreker tijdens startmoment Vlaams Ruraal Netwerk

Man stelt vlag van Vlaams Ruraal Netwerk voor