Leader Event 2012: Local development Strategies and Cooperation - 27 & 28 april 2012

Vlaamse aanwezigheid: Dries Brullot (PG-coördinator PG Kempen-Maasland), Nele Vanslembrouck (coördinator Vlaams Ruraal Netwerk)

27 april 2012

14u        Verwelkoming & videobericht Dacian Cioloş
- succesfactoren Leader kunnen vermeerderd worden door de start-up kit en door de aanpak via multi-fund benadering. Hierbij gaat men ervan uit dat kleine steden op het platteland niet geïsoleerd mogen raken.
- er is nog werk nodig op het vlak van samenwerkingsprojecten: van elke PG wordt minimum 1 project verwacht

 14u15   Inleiding tot programma en werkwijze: Rob Peters

14u45    Chat show: waarom LOS en samenwerking?

                = paneldebat olv Adrian Neal, met Marina Brakalova (BG), Pedro Brosei (EC), Urszula                 Budzich-Szukala (Farnet), Ryan Howard (EI), Petri Rinne (ELARD), Hans-Olof Stålgren                    (SU)

                - Wales: landbouwsector tegen minimumpercentage van 5% voor Leader (wil zelfs      afschaffen), MA wil die 5% verhogen
                - mainstreaming lukt niet zo goed
                - diversificatie is positief maar ook negatieve gevolgen
                - Leader gaat ook het linken van diverse actoren, vergeet dit niet
                - “the plan is nothing, planning is everything”
                - administratie is te zwaar voor samenwerkingsprojecten ; is verzwakt door de mainstreaming, maar wordt nu aangepakt
                - PG’s moeten lobbyen voor een multi-fund aanpak, moeten de administraties de Leaderaanpak leren kennen ; houd hierbij rekening met een lang proces van capaciteitsopbouw. Zo zoekt Finland nu al samenwerking om een urbane PG in Helsinki uit te werken (vooral budget is belangrijk).
                - men is bang dat de multi-fundaanpak het einde van Leader zal betekenen. Dit zal niet gebeuren als Leader het voortouw neemt!
                - EI: denkt na om de groep in te delen als volgt: minstens 51% van de gemeenschap, geen ambtenaren
                - grootste probleem voor samenwerking is verschil tussen lidstaten => meer structureren
                - ruimte laten voor inspiratiebezoeken tussen PG’s (zonder misbruik uiteraard) en voor risico’s en mislukkingen

15u30    Inleiding tot netwerk- en samenwerkingsbeurs

                25 standen van rurale netwerken, samenwerkingstafels, afsprakenborden voor blind dates
                56 voorstellen ontvangen, meer dan 200 samenwerkingsfiches ; elkeen heeft bepaalde datum en tijd gekregen

16u        Netwerk- en samenwerkingsbeurs

                [met onder andere meeting op vraag van PG Kempen-Maasland rond mogelijke samenwerking]

28 april 2012

9u           Inleiding

9u30      Parallele workshops -> workshop A: Ontwikkeling sterkere LOS (postersessie, discussies per paar & per tafel)

                Presentatie Focus Group Local Development Strategy: bevindingen onderzoeksfase 1
                - opgestart na rapport Europese Rekenkamer
                - doel: gids, gemeenschappelijke methodologie
                - trainingsplanning opnemen in LOS
                - LOS: meer over innovatie, samenwerking, interventielogica, planning monitoring en evaluatie, training, strategische links naar PO-prioriteiten
                - zoeken naar evenwicht: definitie gebied en strategische thema’s kiezen binnen kader
                - MA: indiening LOS: één of diverse rondes, één of diverse oproepmomenten (preselectie, selectie): best verschillende rondes voorzien
                - MA: selectie LOS: op basis van checklist objectieve kwaliteitscriteria, met indicatief budget
                - monitoring en evaluatie: nood aan zelfevaluatie want is kritisch element

                Postersessie: aantal voorbeelden, oa:
                - Pedro Brosei: poster over GSK en minimumvoorwaarden Leader
                               concretere strategieën, zelfmonitoring en –evaluatie
                               geplande budgettering per fonds bij multi-fundbenadering
                - Farnet: doel LOS: aantonen welke zaken je samen wil veranderen => wat je wil veranderen heeft invloed op je gebied en op je strategie
                               Farnet evolueert naar meer duurzame partnerschappen
                - HU: ruraal netwerk maakt gids op voor multi-fund en CLLD
                - FI: selectie LOS gebeurt in diverste stappen
                               asap call of tender zonder kennis over alle details -> aangeven verbeterelementen ->                               indiening na aanpassing
                - FI: alle PG’s zijn vzw’s, bestuurd door publiek-privaat en onafhankelijken ; maximale zeteltermijn is 6 jaar per persoon
                - IT
                - FR: ziet voordelen in gedecentraliseerde selectie van PG’s op regionaal niveau
                               nationaal kader als gids mits vrijheden op regionaal niveau
                               belang van transparantie in proces en communicatie
                - Sch: continue monitoringssysteem is positief om minder projecten te doen mislukken
                               belangrijk hierbij: planning en staf
                - FI: zelfevaluatie door 3 PG’s gedaan: hoe objectief informeren? Door derden, door de andere PG-coördinatoren -> interviewden diverse mensen en kwamen resultaten dan voorstellen
                - NL: Hoogeland: LOS voor regio (alle aspecten regionale ontwikkeling meegenomen)

11u30    Elementen uit discussies rond voorbereiding LOS 2014-2020

                - onafhankelijk blijven
                - sociale opbouw moeilijk te meten
                - bottom-up (veel mensen) /v/ schrijven LOS door aantal personen
                - herzien structuur is niet gemakkelijk en duur ; verplichten na 2 jaar ,
                - stakeholderconsultatie verplichten bij voorbereiding LOS
                - LOS gebiedsspecifiek maken
                - PG heeft geld, provincie en nationaal niveau niet
                - vereenvoudiging !
                - opzetten strategie op basis van de noden en pas erna linken met geld en fondsen

[14u30  Slotsessie]

Bijkomende informatie:

Zie ook: presentaties en verslag ENRD op: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm

- fotogalerij door ENRD: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_025.cfm

- video door ENRD: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_016.cfm