Verslag 'Infosessie gebiedsgerichte werking nieuw programma plattelandsontwikkeling (PDPO III)' -22 maart 2016 te VLEVA

Deze infosessie begon met een vertraging van ongeveer een uur omwille van de onvoorziene omstandigheden en hinder door de aanslag aan metrohalte Maalbeek in Brussel en de evacuatie van de Europese wijk Schuman.

Deze infosessie werd georganiseerd door het Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA). Het doel van deze infosessie was om een algemeen overzicht te bieden van het derde Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) en meer uitleg te geven over welke soorten projecten er kunnen worden ingediend en wie de projectindieners kunnen zijn. Bovendien gaf men een stand van zaken mee over de oproepen in de verschillende provincies. 

Na de verwelkoming door Toon Wassenberg van VLEVA, lichtte het Vlaams Ruraal Netwerk het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling toe. Hierbij werd het Europees kader geschetst, werd het proces dat heeft geleid tot het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling toegelicht, werden de maatregelen van PDPO III uit de doeken gedaan en werd tot slot ingegaan op de uitvoering van dit programma. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de PowerPointpresentatie van het Vlaams Ruraal Netwerk. Daarin vindt u ook een mooi overzicht van de verschillende maatregelen. Verdere vragen kunnen ook worden gesteld via vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be.

Vervolgens werd er door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) toelichting gegeven bij de gebiedsgerichte werking van het nieuw programma voor plattelandsontwikkeling, namelijk de maatregelen LEADER, het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen en door samenwerking en plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving.

Het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland

Binnen het ‘versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland door investeringen’ zijn er vijf deelthema’s:

 • De beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit, met aandacht voor erfgoed, tradities en toerisme;

 • De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, met aandacht voor de multifunctionaliteit;

 • Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland, inclusief de armoedeproblematiek;

 • Leefbare dorpen, met aandacht voor (de multi-)functionaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte;

 • Naar een functioneel wegennet op het platteland, incl. de mobiliteitsproblematiek

De maatregel ‘versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland door samenwerking’ bestaat uit 8 deelthema’s op Vlaams niveau, namelijk: 

 • Proefprojecten

 • Samenwerking tussen kleinschalige marktdeelnemers rond voorzieningen, hulpbronnen, plattelandstoerisme

 • Samenwerking in de korte toeleveringsketen i.v.m. plaatselijke markten en afzetbevorderingsactiviteiten

 • Gezamenlijke acties m.b.t. klimaatmitigatie, adaptatie, milieuprojecten

 • Samenwerking in de toeleveringsketen rond biomassa (m.b.t. voeding, energieproductie, industriële processen)

 • Diversificatie landbouwactiviteiten naar gezondheidszorg, sociale integratie, gemeenschapslandbouw, onderricht milieu/voedsel

 • Samenwerking rond erfgoed

 • Samenwerking rond armoede

De provincies kunnen zelf bepaalde accenten leggen m.b.t. de maatregel omgevingskwaliteit.

Bepaalde investerings- en dienstverleningsprojecten die niet mogelijk zijn met PDPO III-middelen, kunnen eventueel wel binnen het programma Platteland+. Ook hier kunnen bepaalde accenten worden gelegd in de provinciale plattelandsbeleidsplannen.

Samenwerking met de stedelijke omgeving

De maatregel samenwerking met de stedelijke omgeving is een nieuwe maatregel binnen PDPO III. De doelstelling is een gedragen en actuele ontwikkelingsstrategie uitwerken en het betrokken gebied dynamiseren. Er is een sterke thematische focus op lokale voedselvoorziening en hernieuwbare energie en klimaatadaptatie. Het initiatief moet wel komen uit plattelandsgebied en minstens één partner moet komen uit de stedelijke omgeving.

LEADER

LEADER is ontstaan begin jaren ‘90 op Europees niveau toen er een sterke nood was aan gebiedspecifieke ontwikkeling binnen de EU. Vanuit een bottom-up werking tracht men om vanuit een lange termijnvisie een regio te ontwikkelen. Momenteel zijn er in Vlaanderen 12 LEADER-gebieden. Er werden vier submaatregelen in het kader van LEADER uitgewerkt:

 1. De opmaak van lokale ontwikkelingsstrategieën

 2. De uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën

 3. Samenwerkingsprojecten

 4. De werking van Plaatselijke groepen

Succesvolle praktijkvoorbeelden van projecten uit PDPO II en LEADER

Vervolgens werden uit elke provincie een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden getoond van projecten uit PDPO II en LEADER die ook voor de nieuwe programmaperiode kunnen inspireren. De provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld lichtte toe hoe ze de kerken op het platteland een neven- of herbestemming konden geven.

Het provinciebestuur Limburg bracht ook enkele best practices aan uit de Leadergebieden Haspengouw en Kempen en Maasland, waaronder een aantal landbouw-educatieve projecten in de Breugelhoeve in Peer.

Meer informatie over deze infosessie vindt u via deze link: https://www.vleva.eu/event/documenten-infosessie-gebiedsgerichte-werking-nieuw-programma-plattelandsontwikkeling-pdpo-iii.