Disclaimer

Disclaimer & privacy - Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de website

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Het gebruik van de website www.ruraalnetwerk.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

Deze website www.ruraalnetwerk.be is een wegwijzer bij het zoeken naar allerlei informatie over het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Ze wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie van het beleidsdomein die op het internet beschikbaar is. De website verwijst ook door naar andere websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties van de Vlaamse overheid zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun websites ontsluiten.

Alle informatie op deze website (of op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of overheidsinstellingen waarnaar deze site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten binnen de Vlaamse overheid raadplegen. De Vlaamse Infolijn kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon binnen de Vlaamse overheid te vinden. Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en Internet-adressen worden op een zakelijke manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Niettemin kunnen wij niet waarborgen dat de verstrekte informatie uitvoerig, nauwkeurig of updated is.

Het vermelden van bepaalde bedrijven of producten betekent geenszins dat deze van een voorkeursbehandeling genieten tegenover gelijkaardige bedrijven of producten waarvan de naam op onze site niet te vinden is.

Gebruik van de website Vlaams Ruraal Netwerk

De redactie van de website Vlaams Ruraal Netwerk besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de redactie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de redactie de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op "Wie zijn we? - contactgegevens" in de navigatiebalk. De Vlaamse overheid spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de website www.ruraalnetwerk.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Garanties

De Vlaamse overheid geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met het Vlaams Ruraal Netwerk via ruraalnetwerk@vlaanderen.be.
  • De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Raadpleeg het cookiebeleid.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse overheid beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Vlaamse overheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.ruraalnetwerk.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op Info & Contact in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "Wie zijn we? - contactgegevens" in de navigatiebalk.

Het Vlaams Ruraal Netwerk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de redactie van de website www.ruraalnetwerk.be bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De redactie wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De redactie mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Contactgegevens

Algemeen contactpunt Vlaams Ruraal Netwerk:

Vlaams Ruraal Netwerk
Ellipsgebouw (5de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel

(zie contactgegevens onder “wie zijn we”)
Tel. 02 552 77 17 - Fax 02 552 77 01
e-mail: vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be

Vermeld steeds uw volledige naam, adres en telefoonnummer.

Problemen of vragen over deze website:

Vlaams Ruraal Netwerk
Ellipsgebouw (5de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel e-mail: vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be