Door boeren aangestuurd onderzoek kan van start gaan

Om landbouwers meer te betrekken bij lopend onderzoek maken zij deel uit van de operationele groepen die praktijkonderzoek aansturen. Deze bottom-up-benadering stimuleert de interactie tussen onderzoek en praktijk en heeft als voordeel dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald worden. Ook bevordert het de interactie tussen landbouwers onderling en leren onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk aangewend worden. In 2016 deed de Vlaamse overheid een oproep voor operationele groepen rond het actuele thema ammoniakemissie, of een thema naar keuze. Vijf projecten zijn goedgekeurd, waarvoor minister Schauvliege bijna 150.000 euro vrijmaakt.

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt minister Joke Schauvliege, bijna 150.000 euro uit voor de oprichting en werking van vijf operationele groepen. Operationele groepen sturen praktijkonderzoek aan en hebben als bijzonder kenmerk dat ze onderzoekers en landbouwers samen rond de tafel brengen. De operationele groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten met als doel het versterken van de link tussen onderzoek en praktijk.

De Vlaamse overheid had eerder dit jaar zelf aangegeven dat ze gediend zou zijn van projecten die de ammoniakemissie van de veehouderij aanpakken. De stikstofuitstoot uit stallen interfereert immers met de Europese natuurdoelstellingen in eigen regio. Aan die oproep is gehoor gegeven, enerzijds door Inagro en anderzijds door het Innovatiesteunpunt. De operationele groep ‘VleesVEEPAS - Emissiebeperking door goede praktijk bedrijfsvoering vleesvee’ werd ingediend door Inagro vzw en wil werken rond praktische en betaalbare technieken en maatregelen voor ammoniakreductie bij vleesvee. De andere operationele groep, ingediend door het Innovatiesteunpunt, zal nagaan op welke manier de ontwikkeling van een bedrijfsstikstofbalans voor rundveebedrijven kan bijdragen tot een reductie van de ammoniakemissie.

Aangezien de oproep ook ruimte liet voor een thema naar keuze is de verscheidenheid groot bij de andere operationele groepen. De operationele groep ‘GREEN-AIR’ komt er op initiatief van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Doel is alle actoren betrokken bij het effect van groen op de luchtkwaliteit bij elkaar te brengen en bruggen te slaan tussen de verschillende sectoren. Inagro stuurt nog een tweede operationele groep aan waarmee het van ‘controlled traffic farming’ een strategie wil maken op maat van biologische en gangbare landbouwbedrijven. Tot slot mag de operationele groep ‘SOCROSense’, ingediend door het Proefstation voor de Groenteteelt, aan de slag gaan met de implementatie van bodem- en gewassensoren. Verder wordt ook gekeken naar de toekomstperspectieven van GPS-technologie gekoppeld aan tal van sensoren.

Bron: Vilt, 2 augustus 2016

Ter info: deze operationele groepen horen onder de PDPO III-maatregel 'Steun voor de oprichting en werking van EIP-operationele groepen'.