EIP-project in de kijker: P'orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

Over boslandbouw en buitenvarkens

Op YouTube kunt u een inspirerend filmpje zien over de combinatie agroforestry en buitenvarkens, zeker het bekijken waard! Meer info vindt u hieronder.

Zijn bomen en varkens een goede match? Via de Operationele groep P’Orchard werden praktijkervaringen en knelpunten over buitenvarkens op agroforestrybedrijven in kaart gebracht. 

Varkens en bomen kunnen uitstekende partners zijn op een landbouwbedrijf. Uitgangspunt is dat de bomen beschutting kunnen geven aan de varkens, dat vruchten, noten, blad- en twijgmateriaal een aanvulling betekenen op het (voeder)rantsoen van de varkens, en dat een aantrekkelijke “boomgaard” waar de varkens onder kunnen lopen en wroeten kan dienen als uithangbord van het bedrijf. Naast deze directe baten, verwacht men een aantal indirecte voordelen op vlak van milieu (bv. buffer tegen nutriëntenverliezen in de bodem of de lucht), biodiversiteit (bv. aantrekken van nuttige insecten) en klimaat (bv. opslag van koolstof en het creëren van een gunstiger microklimaat). Ondanks deze verwachte troeven is er momenteel op vele vragen niet makkelijk een gefundeerd antwoord te vinden. Ook is de toepassing van dergelijk systeem in de praktijk geen evidentie, met mogelijke barrières op vlak van onder meer regelgeving, onzekerheden rond het financiële plaatje, het ontbreken van kennis, risico op schade aan de bomen, vragen rond diergezondheid, etc. De toepassing van boslandbouw voor buitenvarkens is in onze regio dan ook nog beperkt. Voor starters in deze vorm van agroforestry is uitwisseling van kennis, ervaring en innovatieve ideeën dus een enorme meerwaarde.

Met de Operationele Groep P’Orchard brachten geïnteresseerde varkenshouders hun praktijkervaringen en knelpunten in kaart, hierin ondersteund door ILVO, Inagro en het Varkensloket. Dat ging van rassenkeuze en boomsoortkeuze tot toepassing van rotatiesystemen, densiteit van de varkens en de verspreiding van ziektes, en uiteindelijk de slacht. Op twee bedrijven werd een concreet inrichtingsplan voor boslandbouw in de buitenloop uitgewerkt en gerealiseerd. Ook ervaringen in het buitenland werden samengebracht, via rechtstreekse contacten en een literatuurstudie.

In het eindrapport van P'Orchard wordt alle informatie gecompileerd. Daarin wordt geconcludeerd dat boslandbouw voor buitenvarkens inderdaad de vooropgestelde doelstellingen van beschutting, voeding en imago bereikt. Een goede marketing met een sterk bedrijfsverhaal rond de te verwachten positieve impact van dit productiesysteem op dierenwelzijn en milieu, biedt opportuniteiten om producten met meerwaarde aan te bieden aan de consument, die vaak bereid zal zijn hiervoor ook een meerprijs te betalen.

Bron: ILVO

Meer info

Op de website van Departement Landbouw en Visserij vindt u meer info over Europees partnerschap voor innovatie.