Projectoproep Europese Innovatiepartnerschappen: gewapend tegen waterschaarste

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, lanceert een oproep voor de oprichting van operationele groepen in het kader van de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). In die operationele groepen kunnen landbouwers en onderzoeksinstellingen gezamenlijk innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. De operationele groepen worden financieel ondersteund. Deze oproep heeft duurzaam waterbeheer als voornaamste thema.

Innovatie in de land- en tuinbouw is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren krijgen via deze subsidie de kans om een innovatief idee te realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve en op het bedrijf toepasbare oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project.

Er worden minstens twee projecten gesubsidieerd rond het thema ‘Gewapend tegen waterschaarste’. Het moet gaan om nieuwe oplossingen die momenteel nog niet in de landbouwpraktijk gebruikt worden. Een zo efficiënt mogelijk (her)gebruik van water en het vermijden van waterverspilling staan centraal in deze projecten. Het kan gaan over ‘slimme’ technische oplossingen, maar ook over organisatorische ingrepen zoals innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die wateraanbod en watervraag combineren. Deze oplossingen voor concrete vragen moeten ervoor zorgen dat landbouwers gewapend zijn tegen waterschaarste en/of wateroverlast. De overige gesubsidieerde projecten gaan over een thema naar keuze van de aanvrager.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 juli 2019. De projecten lopen uiterlijk tot 30 november 2021.

Tegelijk met deze oproep loopt een oproep voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. Met dit instrument kunnen individuele land- en tuinbouwers of groepen land- en tuinbouwers met sterke, vernieuwende ideeën steun voor innovatieve investeringen ontvangen. Indien de combinatie van de twee steunmaatregelen, dus investeringssteun en EIP-project, een meerwaarde heeft, bestaat de mogelijkheid om voor beide instrumenten een aanvraag te doen.

Meer informatie, waaronder het aanvraagformulier en de handleiding, vindt men terug op de website www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen

De projectaanvragen moeten ten laatste op 31 maart 2019 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij (via operationelegroepen@lv.vlaanderen.be).