Verslag Land Inzicht!

De campagne

 In 2019 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk de campagne Land InZicht! Dit is een promotiecampagne voor het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). De middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden ingezet om projecten en investeringen binnen PDPO te ondersteunen.
Het doel van deze campagne was enerzijds de burger kennis te laten maken met projecten en bedrijven die PDPO-steun ontvangen, en anderzijds te tonen aan de burger dat deze middelen goed worden besteed.

Voor PDPO III stelde de Vlaamse regering vier strategische thema’s voorop

  • Inzetten op jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector
  • Investeren in innovatie en opleiding
  • Focus op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch
  • Versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector

Concreet wordt er bijvoorbeeld ingezet op investeringen die de weerbaarheid of duurzaamheid van het land-of tuinbouwbedrijf verhogen, investeringen voor innovaties op het bedrijf, overnamesteun voor jonge landbouwers, ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven, inrichting in functie van Natura 2000, versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland, (her)bebossing, agroforestry, hectaresteun voor biologische landbouw, agromilieu-klimaatmaatregelen … Het type begunstigde hangt af van de maatregel. Voor heel wat maatregelen zijn (potentiële) begunstigden landbouwers, maar ook bijvoorbeeld gemeenten, OCMW’s, provincies, vzw’s … kunnen bij bepaalde maatregelen in aanmerking komen voor steun.

Meer informatie over de verschillende maatregelen en de mogelijke begunstigden in PDPO III vindt u in volgende brochure: https://ruraalnetwerk.be/brochure   

De promotiedag Land InZicht!

Op zaterdag 11 mei 2019 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk de Land InZicht!-dag. Dat was een openbedrijven-/openprojecten-dag rond PDPO zodat het brede publiek in elke Vlaamse provincie een aantal een bedrijven en/of projecten kon bezoeken. Met deze campagne werd voort ingezet op het verbeteren van het imago van onze land- en tuinbouwsector. Dit deden we door te communiceren over duurzame en ecologische investeringen en projecten.

Over heel Vlaanderen probeerde het Vlaams Ruraal Netwerk een zo divers mogelijk aanbod samen te stellen zodat zoveel mogelijk maatregelen aan bod kwamen.

Daarnaast hebben we sterk ingezet op communicatie. Zo werd onder andere een brochure opgemaakt waarin de projecten en investeringen die te bezoeken waren op 11 mei werden toegelicht. Er werd ook twee keer via een advertentie in een weekblad gecommuniceerd over de campagne. Maar ook onder andere via Facebook hebben we de burger proberen te bereiken.

De weersomstandigheden waren niet echt ideaal, maar toch bezochten op zaterdag 11 mei in totaal ongeveer 2.000 mensen in heel Vlaanderen de bedrijven en projecten die hun deuren open stelden voor Land InZicht! Een geslaagde campagne dus!