Wedstrijdreglement Land InZicht!

Algemeen kader 

Het Vlaams Ruraal Netwerk, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 Brussel, organiseert Land InZicht!, een communicatieactie rond het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Het doel van deze campagne is de burger te tonen welke investeringen en projecten PDPO-steun krijgen, door een aantal concrete voorbeelden in een brochure op te nemen en te laten bezoeken op zaterdag 11 mei.

Tijdens deze bezoekdag op 11 mei organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk een wedstrijd Als dus later wordt verwezen naar ‘de organisator’ wordt daarmee het Vlaams Ruraal Netwerk bedoeld.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer onderhavig wedstrijdreglement.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Deze wedstrijd staat open voor iedereen, die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, met uitzondering van de medewerkers van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij, familieleden tot in de eerste graad van die medewerkers en personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als een medewerker. Het doel van deze uitsluiting is om de objectiviteit te waarborgen.
 • Minderjarigen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 • De wedstrijd staat alleen open voor natuurlijke personen.
 • Deelnemen kan enkel door het fysiek ter beschikking gestelde formulier in te vullen.  Andere formulieren, noch telefonische of elektronische antwoorden worden aanvaard.
 • Alleen deelnames waarbij alle vragen werden beantwoord , binnen de gestelde termijn, zijn ontvankelijk. Onvolledige of onleesbare deelnames worden gediskwalificeerd. 
 • Slechts 1 persoon van eenzelfde gezin kan een prijs winnen in het kader van deze wedstrijd.
 • Elke deelnemer mag bovendien slechts eenmaal deelnemen. Ingeval van meerdere antwoorden ingediend door dezelfde persoon, wordt alleen rekening gehouden met het eerste ontvangen antwoord, onverminderd het recht op uitsluiting.
 • Indien de winnaar niet volledig voldoet aan alle deelnemingsvoorwaarden op het ogenblik van deelname, verliest de winnaar automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding.

Afspraken, procedure, verloop

 • Het Vlaams Ruraal Netwerk lanceert deze wedstrijd enkel op de locaties die te bezoeken zijn op 11 mei 2019 in het kader van de communicatiecampagne Land InZicht! De deelnemende bedrijven en organisaties zijn te vinden op www.land-inzicht.be
 • Indienen kandidatuur: 

Wedstrijdformulieren worden op de hierboven genoemde locaties ter beschikking gesteld.

De wedstrijd loopt enkel op 11 mei 2019 van 14 tot 17 uur. De formulieren moeten binnen deze tijdspanne ingevuld en gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene doos.

Er wordt gepeild naar antwoorden op kennisvragen. De deelnemer dient dus het juiste antwoord op te geven. In het geval dat er meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag.

 • Jurering:

Het Vlaams Ruraal Netwerk controleert de correctheid van de antwoorden. De antwoorden zullen dus worden gerangschikt naargelang correctheid. Diegene met de meest correcte antwoorden zijn de uiteindelijke winnaars. Wanneer meerdere kandidaten correcte antwoorden hebben ingezonden, zal diegene die het meest correcte antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag de uiteindelijke winnaar zijn. Ook hier wordt dan een rangschikking gemaakt.

Er zijn drie prijzen en dus kunnen er slechts drie winnaars zijn.

Aangezien de antwoorden op de vragen niet subjectief beoordeeld kunnen worden, is het niet nodig om een jury op te stellen. Het volstaat dat 1 persoon naar de resultaten van de antwoorden kijkt.

 • De wijze van bekendmaking wordt verder gespecifieerd in onderhavig wedstrijdreglement.

Prijzen en prijsuitreiking

 • De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. De gewonnen prijs is altijd op naam van de winnaar. Het is dus verboden de prijs gratis aan te bieden. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs te koop aanbiedt dan hebben de organisatoren het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie.
 • De organisator verleent of kent geen bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, toe.
 • Indien de prijs een overnachting betreft, wordt de datum van de overnachting vastgelegd in overleg met degene die de overnachting aanbiedt. Deze bepaalt m.a.w. alle voorwaarden i.v.m. het verblijf, niet de winnaar van de reis noch de organisator

De winnaar die om welke reden dan ook de overnachting niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van de organisatoren.

 • Aangezien we de privacy van de winnaars respecteren, wordt de winnaar eind mei 2019, begin juni 2019 per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat hij/zij een wedstrijdprijs gewonnen heeft. De prijzen in de vorm van bonnen of een geschenkenmand zullen aan huis worden afgeleverd.

De winnaars dienen zelf contact op te nemen met de organisator om de ontvangst van de prijs te regelen.

De organisator kan er op geen enkel moment toe verplicht worden om de identiteit van de winnaars bekend te maken.

 • Prijzen:

De hoofdprijs is een overnachting voor twee personen inclusief ontbijt op een locatie met een PDPO-link.

De tweede prijs is een geschenkenmand met twee streekproducten uit iedere provincie.

De derde prijs is een geschenkenmand met één streekproduct uit iedere provincie.

Aansprakelijkheid van de organisatoren

 • De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname en/of niet zelf contact opneemt om de ontvangst van de prijs te regelen.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs. Als een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze niet aan de winnaar kan worden overhandigd, dan is de winnaar er zelf voor verantwoordelijk om zijn prijs af te halen binnen de vooropgestelde termijn. Indien dit zich zou voordoen, wordt de termijn later nog meegegeven. Indien de winnaar de prijs niet binnen de vooropgestelde termijn afhaalt, worden organisatoren niet verantwoordelijk gesteld.  De prijs wordt in dit geval toegekend aan de volgende winnaar in rangschikking, die desgevallend twee prijzen ontvangt.

De prijzen dienen opgehaald te zijn ten laatste op 1 september 2019.

 • Indien de organisatoren genoodzaakt zijn de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen de organisatoren hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zullen de organisatoren alles in het werk stellen om deze storing op te lossen. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. 
 • De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

Bijzondere bepalingen

 • De genomen beslissingen en resultaten kunnen niet ter discussie gesteld worden. 
 • Deelname aan de Land InZicht!-wedstrijd verleent geen rechten en kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de organisatoren in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 • Alle gegevens, verstrekt door de kandidatuurstellers, zullen uitsluitend gebruikt worden en dienstig zijn voor de organisatie van deze wedstrijd en de hieruit voortvloeiende communicatie.
 • Alle persoonsgegevens zullen verwijderd worden nadat de wedstrijd volledig is afgelopen en alle prijzen ontvangen zijn door de winnaars, én ten laatste op 2 september 2019.  Iedere deelnemer heeft het recht om voor deze datum aan de organisatoren te vragen om zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

Het reglement

 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig evenals alle beslissingen die de organisatoren in verband met deze wedstrijd zullen treffen.
 • Het reglement staat op de achterzijde van het wedstrijdformulier. Het reglement wordt ook bekendgemaakt op de website van www.Land-Inzicht.be en kan daar desgewenst worden afgedrukt.
 • Elke inbreuk op het reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Deelname aan wedstrijden is gratis. Er mag niet worden deelgenomen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de persoonlijke gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een valse of andere naam, verliest de deelnemer het recht op de prijs.
 • Eventuele wijzigingen aan het reglement worden alleen online geplaatst door het gewijzigde reglement opnieuw te publiceren en worden dus niet persoonlijk meegedeeld.