HERVORMING GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

 

 

Hieronder kunt u onder andere het persbericht raadplegen omtrent de goedkeuring van het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling door de Vlaamse regering op 24 januari 2014.

 

Voor nog meer informatie omtrent de volgende programmaperiode voor plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 kunt u terecht bij "nuttige links" op onze website!

 

Update 25 april 2014

Op 24 april 2014 werd het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III) officieel ingediend bij de Europese Commissie. Op woensdag 23 april werd ook al het Partnerschapsovereenkomst (op Belgisch niveau - voor alle fondsen) officieel ingediend.

 

Op 24 januari eerder dit jaar had de Vlaamse regering het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling (PDPOIII) goedgekeurd voor indiening bij de Europese Unie. In december 2013 hadden de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Mina-raad reeds een positief advies geformuleerd over de maatregelen die vervat zijn in het programmeringsdocument.

Het proces is echter nog niet af. Nu is de Europese Commissie aan zet om alles na te kijken. Binnen een paar weken (max. 3 maanden) zullen zij hun opmerkingen aan Vlaanderen bezorgen. De totale goedkeuringsprocedure duurt maximum 6 maand.

 

Persbericht goedkeuring programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling:

Op voorstel van minister-president Peeters legt Vlaamse regering contouren vast van tweede pijler Gemeenschappelijk Landbouwbeleid periode 2014 - 2020

Op voorstel van Minister-President Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling (PDPOIII) goedgekeurd voor indiening bij de Europese Unie. In  december hadden de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Mina-raad reeds een positief advies geformuleerd over de maatregelen die vervat zijn in het programmeringsdocument. Eerder had de Vlaamse regering reeds de lijnen uitgezet van de directe steunregeling, het 1° luik van het nieuwe GLB.

Met de Europese politieke akkoorden van juni en september 2013  is een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Alhoewel het volledige detail van het Europese wetgevend werk pas volledig afgewerkt zal zijn tegen mei 2014, is het belangrijk om  het Vlaams kader zo snel mogelijk vorm te geven.

Met de goedkeuring door de Vlaamse regering van het programma voor plattelandsontwikkeling, PDPO III, hebben we een belangrijk kader vastgelegd voor het landbouwbeleid in Vlaanderen de eerstvolgende 7 jaar.  Het programma geeft ons de instrumenten en middelen in handen om een modern landbouwbeleid te voeren, aangepast aan de specificiteit van onze verstedelijkte regio’, aldus minister-president Kris Peeters.

Het PDPO III, bouwt verder op de positieve elementen van het vorige programma (PDPO II) en biedt een stevig kader met een reeks van maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw verder kunnen ondersteunen. Ook de doelgroep van bredere plattelandsactoren wordt beoogd via diverse maatregelen.

Voor de uitvoering van het programma kan Vlaanderen aanspraak maken op 50% Europese cofinanciering goed voor een bedrag van 287 miljoen euro. Daarnaast wordt nog een bijkomend bedrag van 120 miljoen euro overgeheveld van Pijler I van het Europees landbouwbeleid. Deze aanvullende Europese middelen zijn exclusief bestemd voor maatregelen waarvan landbouwers de begunstigden zijn.

Met het programma worden 4 strategische doelstellingen nagestreefd met name:

 1. Inzetten op jonge landbouwers, met het oog op het bestendigen van de toekomst van de Vlaamse landbouwsector
 2. Investeren in innovatie en opleiding, met het oog op een toekomstgerichte aanpak van zowel de individuele, bedrijfsgerichte als de meer algemene maatschappelijke doelstellingen
 3. Focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector in al zijn facetten
 4. Versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland, door het aanpakken van de veranderingen op het platteland als gevolg van de evoluties in de land- en tuinbouwsector.

Volgende maatregelen werden hiervoor uitgewerkt en opgenomen in het programma:

 • Overnamesteun voor jonge landbouwers
 • Steun voor nieuwe starters
 • Steun aan productieve en niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf
 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw- en de agrovoedingssector
 • Investeringssteun voor de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten
 • Steun voor advies door bedrijfsadviesdiensten
 • Steun voor de oprichting van productenorganisaties
 • Risicobeheer in de land- en tuinbouw
 • Ondersteuning van demonstratieprojecten
 • Steun voor operationele groepen i.k.v. het Europees Innovatie platform
 • Steun voor opleiding in de landbouw
 • Agromilieu- en klimaatmaatregelen
 • Beheersovereenkomsten
 • Hectaresteun voor de biologische productie
 • Introductie van boslandbouwsystemen
 • Steun voor bebossing en herbebossing
 • Inrichting voor Natura2000
 • Versterken van de omgevingskwaliteit op het platteland (i.s.m. provincies)
 • Ondersteuning van de LEADER werking (i.s.m. provincies)

 

Met de maatregelen die opgenomen werden in het PDPO III kunnen we er voor zorgen dat het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds de motor blijft van vernieuwing, innovatie en verduurzaming in de land- en tuinbouw. Het programma blijft daarnaast veel aandacht schenken aan de begeleiding van jonge landbouwers. Er wordt ingespeeld op de nieuwe Europese mogelijkheden i.v.m. risicobeheer, innovatie en producentenorganisaties.

Het programma voorziet tevens in een aantal maatregelen om de landbouwsector volop zijn rol te laten spelen in het natuurbeheer en bij de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.

Wat het ruimere plattelandsbeleid betreft, wordt de samenwerking met de provincies, zowel inhoudelijk als financieel, bestendigd.

Het programma zal nu voor goedkeuring ingediend worden bij de Europese Commissie.

‘Met de  beslissingen van de Vlaamse regering kort voor Nieuwjaar over de conceptnota met betrekking tot directe steun en nu met betrekking tot het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III, heeft Vlaanderen als één van de eersten binnen Europa invulling gegeven aan het nieuwe hervormd Europees landbouwbeleid’, aldus minister-president Kris Peeters.