Oproep plattelandsontwikkelingsprojecten in provincie Antwerpen

Het Antwerpse platteland is zeer divers: landbouwbedrijven en open ruimten wisselen af met woonlinten, industriezones en natuurgebieden. Er liggen nog heel wat kansen en uitdagingen op ons te wachten. Typisch voor het platteland is dat je een echte kans of uitdaging alleen kunt aanpakken door er allemaal samen aan te werken.

De provincie Antwerpen is op zoek naar innovatieve plattelandsideeën. Die vind je vaak dichterbij dan je denkt. Projecten moeten zich op een raakvlak bevinden tussen verschillende beleidsdomeinen. Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) is onze subsidiebijbel, en vertelt je rond welke thema’s en onder welke modaliteiten projecten kunnen worden ingediend! Een korte samenvatting van dit PPOP vind je in de flyer (.pdf 814.75 KB) ; het PPOP zelf kan je terugvinden op de website.

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Samen met Europa en Vlaanderen, biedt de provincie Antwerpen financiële ondersteuning aan projecten die werken rond plattelandsontwikkeling. Gemeenten, gemeentelijke diensten, provinciale diensten en instellingen, vzw’s en intergemeentelijk samenwerkingsverbanden kunnen innovatieve projecten indienen tot 30 oktober 2014. Een project mag maximaal €200.000 kosten. Daarvan wordt 65% gesubsidieerd. Dit wil zeggen dat 35% van het project betaald moet worden met eigen middelen.  Eens je project goedgekeurd, kan het starten begin 2015.

Aan de slag met jouw idee!

Heb je een goed idee waarmee je het verschil kunt maken? Sla dan de handen in elkaar met de gemeente, gemeentelijke dienst, provinciale dienst of instelling, vzw of intergemeentelijk samenwerkingsverband. Steek zeker ook je licht eens op bij de provincie (tinne.vanlooy@admin.provant.be of GSM: 0473 87 18 11). Misschien komt ook jouw idee zo wel in aanmerking voor plattelandsontwikkelingssubsidies.

www.provincieantwerpen.be/platteland

Opgelet!

Belangrijk voorbehoud bij de ingediende projecten.

1. Voor projecten ingediend binnen OmgevingsKwaliteit

Vlaanderen heeft voor de programmeringsperiode 2014 - 2020 een nieuw Programma voor Plattelandsontwikkeling opgemaakt met toepassing van verordening (EU) nr. 1305/2013 (hierna genoemd: het voorgestelde PDPO III). In het voorgestelde PDPO III werd de maatregel “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland” opgenomen. De huidige projectoproep kadert binnen deze maatregel. Het voorgestelde PDPO III werd voor goedkeuring overgemaakt aan de Europese Commissie. Aangezien het mogelijk is dat de Europese Commissie de voorgestelde maatregel “Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland” wijzigt of verwijdert, bestaat de mogelijkheid dat het ingediende project niet in aanmerking komt voor steun.

In afwachting van de goedkeuring van het voorgestelde PDPO III door de Europese Commissie wordt toch reeds een oproep gelanceerd om projecten in te dienen. Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om, als de Europese Commissie de voormelde maatregel in het PDPO III goedkeurt, zo snel mogelijk de ingediende projecten al dan niet te selecteren.

2/ Voor de projecten ingediend binnen Platteland Plus

Het is de bedoeling dat in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 een rechtsgrond wordt opgenomen om projecten te financieren binnen Platteland Plus. Het voormelde decreet is nog in voorbereiding.

In afwachting van de goedkeuring door het Vlaams Parlement van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt reeds een oproep gelanceerd om projecten in te dienen binnen Platteland Plus. Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om zo snel mogelijk na de goedkeuring van voormeld decreet de ingediende projecten al dan niet te selecteren. Enkel op voorwaarde dat het voormelde decreet door het Vlaams Parlement is goedgekeurd en dit decreet de rechtsgrond voor de financiering van projecten binnen Platteland Plus bevat, kan een project in aanmerking komen voor steun in het kader van Platteland Plus.