Verslag contactdag Vlaamse en Waalse Plaatselijke Groepen - 28 augustus 2014

Klik hier voor foto's van deze studiedag.

Klik hier voor de Franstalige versie van het verslag. (.pdf 110.96 KB)

 

Op 28 augustus was het verzamelen geblazen in de Vlaams-Brabantse gemeente Miskom.

Als eerste sprak Gi Vanderwaeren de meer dan 20 geïnteresseerden toe. Hij vertelde hoe in 2009 het proces voor de dorpskernvernieuwing van Miskom op gang werd getrokken. Op een open vergadering werd aan de bewoners de mogelijkheid gegeven om hun grieven te uiten. Er werd gekeken wat haalbaar was en wat niet. Door dit van meet af aan openlijk te bespreken, krijg je volgens Gi een gedragen project. De belangrijkste wensen van de bewoners waren veiligheid, verfraaiing en parkeergelegenheid. Maar niet iedereen heeft dezelfde noden, en niet alle noden zijn volledig combineerbaar. Zo gaat het creëren van parkeergelegenheid ten koste van verfraaiing. En waar versmallingen de verkeersveiligheid verhogen, verstoort dit voor de landbouwers soms de werkzaamheden. Maar dit is volgens Gi een groeiproces. Eerst moeten mensen verwerken dat bepaalde gewoontes niet meer kunnen, daarna wennen ze al snel aan nieuwe gewoontes. Gi gaf ook nog mee dat er momenteel gekeken wordt om in buurgemeentes projecten voor dorpskernvernieuwing in te dienen.

 

Vervolgens lichtte Dominique Hayen, secretaris bij het OCMW van Kortenaken, het project ‘Oudervriendelijk Kortenaken’ toe. Eén op vier Kortenakenaren is ouder dan 60 jaar. Een belangrijke bevolkingsgroep dus in de gemeente. Daarom werd een aantal jaren terug een ambtenaar voor senioren aangesteld. Men wou proberen het negatieve beeld over ouderen en vergrijzing te veranderen. Daarnaast werd het hele beleid voor senioren overgeheveld naar het OCMW, met als doel de gemeente oudervriendelijker te maken. Want ouderen zijn geen last, meer nog, ze dragen bij tot een aangename gemeente. Voor deze leeftijdsgroep werd een eigen magazine ontworpen: de PlussersPost. Een groter lettertype, aangepast taalgebruik, artikels met nuttige info en tips voor ouderen, … Een magazine op maat dus! Wat ook opviel was dat gezondheidsproblemen vaak een taboe zijn. Men wil dit taboe doorbreken door over deze problemen te berichten, infoavonden te organiseren, projecten op te starten, … . Ook bewegen en sporten voor senioren staan hoog op de agenda. Zo werden er onder andere outdoor fitnesstoestellen voor senioren geplaatst in de gemeente. Deze zijn naar verluid erg in trek. Kortenaken doet heel wat voor zijn senioren, en kan als voorbeeld gelden voor andere gemeenten.

 

Jan Meskens van Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant sloot aan op het verhaal van Dominique met het project ‘Veiligheid door Permanentie’ voor ouderen . Door de stijgende hulpbehoevendheid van ouderen thuis, dunbevolkte regio’s met minder voorzieningen en de mantelzorgers die niet altijd in de buurt wonen, ontstaat er ongerustheid en dalen de sociale controle en de contacten. Dit project heeft verschillende doelstellingen: een aanvulling bieden op de bestaande thuiszorg, verlenging van de thuiszorg door inzet van moderne technologie, de gemoedsrust en het veiligheidsgevoel verhogen voor de gebruiker en zijn mantelzorger, snel hulp verzekeren in crisissituaties bv. bij een val van de oudere. Jan lichtte enkele apparaten toe, zoals de valdetector, de overstromingssensor en de dwaaldetector. Na afloop van het project bleek dat sommige hulpmiddelen zeker een meerwaarde bieden maar dat er ook nog een aantal knelpunten zijn. Ondertussen is het project dus afgelopen, is de zorgcentrale een vast gegeven binnen het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en zijn een aantal sensoren nu effectief in gebruik.

 

Na de broodjeslunch in het mooie kader van de Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets werd LEADER 2014-2020 in Vlaanderen en Wallonië voorgesteld. Voor LEADER in Vlaanderen wordt 5% van het PDPO III budget uitgetrokken en bedraagt de EU-cofinanciering 50%. Davy De Dobbeleer van VLM vertelde de aanwezigen dat de oproep tot de opmaak van de lokale ontwikkelingsstrategieën in juni 2014 is gedaan. Het aantal LEADER-gebieden in Vlaanderen zal voor de PDPO III-periode schommelen tussen 10 en 15. Voor de opmaak van de LOS is een themalijst ter beschikking. Bij de uitwerking van de thema’s moet een agrarische focus gelegd worden. In Vlaanderen zullen ook samenwerkingsprojecten tussen LEADER-gebieden mogelijk zijn, net als samenwerking met de stedelijke omgeving. De situatie in Wallonië werd ons geschetst door Nicolas de Fotso van de Waalse overheid. Hij overliep samen met ons de verschillende maatregelen die werden opgenomen in het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling. Het is nu wachten op goedkeuring van de Europese Commissie.

 

Xavier Sohet van de Plaatselijke Groep Pays des tiges et chavées ASBL lichtte een aantal LEADER-projecten toe. Met het eerste project rond buurtdiensten wou men inspelen op een reële behoefte. De verouderende bevolking wil thuis blijven, maar er zijn steeds minder diensten aanwezig in de buurt. Via verschillende dienstverleningen wil men hieraan tegemoet komen. Zo is er dagonthaal, een vervoersdienst, … . Het volgende project dat werd belicht was ‘solidaire tuinen/volkstuinen’. Deze tuinen hebben naast het kweken van groenten ook nog een andere functie, namelijk het verzorgen van het sociaal weefsel. Er zijn negen tuinen gecreëerd. In een aantal scholen worden biogroenten geleverd. Zo wil men de leerlingen ook iets leren over voeding. Een persoon die een re-integratie-traject volgt staat in voor de begeleiding.  Daarnaast is er een netwerk opgericht voor landbouwers en jongeren in moeilijkheden. Jongeren die het moeilijk hebben kunnen terecht bij een boer of boerin. Het doel is om het zelfvertrouwen van de jongeren terug op te krikken, om hen een beroep te laten leren, om hen voldoening te laten vinden in het werk en om zich nuttig te voelen, … .

 

Pierre-Bernard Van Acker, LEADER-coördinator van Hageland+, nam als laatste het woord. Hij lichtte het interterritoriaal samenwerkingsproject ‘Ontmoet je buren’ toe. Dit is een samenwerkingsproject tussen 3 LEADER-gebieden, met name Haspengouw, Hageland+ en Hesbaye brabançonne. Met dit project wilde men een betere samenwerking tussen de 3 LEADER-gebieden realiseren. Na een aantal jaren van voorbereiding werd in 2013-2014 promotie en campagne gevoerd voor de geselecteerde en uitgewerkte projecten. In totaal gaat het om 6 projecten. Op 10 oktober 2014 werd het slotevent van dit samenwerkingsproject gehouden in de vierkanthoeve van Wahenge.

Na deze goedgevulde dag met heel wat inspirerende sprekers vertrok iedereen tevreden huiswaarts.

 

Hieronder vindt u de presentaties terug: