Vierde artikel in artikelenreeks 'Onbekend is Onbemind' - i.k.v. LEADER-project Zot van 't Boeren

De gemeente

Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen.
Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving, dan kan je je servicebureau of kan je naar het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal.
Als het dagelijks bedrijfsritme vierkant draait, als je een last wordt voor je partner, je kinderen, de buren, je vrienden, je zakenrelaties … dan weet je wel dat je de oplossing niet alleen kunt vinden en dat je hulp moet zoeken. Sommigen vinden dat een schande, maar dat is geheel onterecht.
Waar en bij wie kun je dan terecht?
In de reeks “Onbekend is onbemind” kan je mee op verkenning. We gaan op bezoek bij een medewerker en hulpverlener van een vijftal organisaties. Schrik niet, want hier treden we een onbekende wereld binnen en gebruiken we een taal die we niet gewoon zijn in land- en tuinbouwmiddens.

 

Dienstverlening op gemeentelijk niveau.

Iedere gemeente doet inspanningen om haar inwoners te helpen. Het is al sinds in de middeleeuwen vastgelegd dat de gemeente moet zorgen voor wie problemen heeft. De laatste wet is van 1976. Een ploeg van medewerkers staat ter beschikking om te doen wat kan en wat moet. In een aantal gemeenten is dit onder de naam van OCMW. In een aantal andere gemeenten is dit binnen het Sociaal Huis. De gemeente verleent ook vergunningen. De gemeente is ook een draaischijf bij het uitvoeren van provinciale, gewestelijke en nationale taken. Ook hier kan de gemeente veel diensten verlenen aan wie vragen heeft.

Hoe werkt dat, die OCMW raad?

De leden komen maandelijks samen. De medewerkers en de secretaris van het OCMW bereiden de dossiers voor. Alle vragen voor hulp en bijstand passeren de revue. De leden moeten beslissen of hulp kan geboden worden. Ze hebben geheimhoudingsplicht. Marc zetelt al 16 jaar in de raad en kan al een boek schrijven … maar mag niet. Marc zegt dat het een voordeel is dat de leden uit alle uithoeken van de gemeente komen. Er is altijd iemand die de vraagsteller, het gezin en de situatie kent en kan kaderen. Sommige vragen dienen nader onderzocht te worden. Sommige vragen kunnen maar beantwoord worden als de hulpvrager voorwaarden vervult. De raad heeft vlug zicht op de grens tussen “niet willen” en “niet kunnen”. Een hulpvrager die geen inspanningen doet, zal het ook moeilijker hebben om hulp te krijgen. Marc zegt ook dat hij als landbouwer een eigen inbreng heeft. Zeker als het gaat over verkoop van OCMW-gronden wil Marc vermijden dat de jonge generatie land- en tuinbouwers opgezadeld wordt met extra aankoopverplichtingen. Zo’n zaken dienen uitgepraat te worden in de raad.

Sociaal Huis of OCMW?

Vele gemeenten afficheren liever “Sociaal Huis” dan “OCMW”. Dit is drempelverlagend. Niemand komt graag aankloppen voor hulp en bijstand bij het OCMW. Dat is zeker zo in de land- en tuinbouwsector. En nochtans, zegt Marc, mag het geen schande zijn om raad te vragen. Het mag geen schande zijn om je rechten te gebruiken. Als er een toelage is, waarom zou die niet mogen aangevraagd worden. Hét succesnummer is de verwarmingstoelage. Het bedrag is eerder een kleinigheid, maar alle beetjes helpen. Sommige basistoelagen zijn afhankelijk van de bestaansmiddelen. Wie als land- en tuinbouwer een beperkt inkomen heeft of zelfs geregeld verlies draait kan geen leefloon krijgen omdat er teveel grond of gebouwen in eigendom zijn. De boer of boerin moet dan noodgedwongen een deel van zijn productiemiddelen van de hand doen. Vervelend is dat. Land- en tuinbouwers moeten vlugger op zoek gaan naar oplossingen, zegt Marc. Meer nog, ze moeten vroeger het probleem erkennen. Boeren en tuinders denken te vlug dat een probleem kan weggestopt worden door nog een tandje bij te steken. Alhoewel het witte raven zijn die de boerenstiel door en door kennen, kan iedere medewerkster van het OCMW of het Sociaal Huis zinvol helpen door begripvol te luisteren. Ze proberen je te overtuigen te starten met de zoektocht naar een oplossing. Die is er meestal, maar het is niet altijd die oplossing die je verwacht. Ze steunen je. Ze leven mee. Steun kan iedereen gebruiken in moeilijke tijden. Alle beetjes helpen, herhaalt Marc.

Vanaf 2019.

Het OCMW wordt afgeschaft als zelfstandige organisatie binnen de gemeente. De Vlaamse regering wil dat alle gemeenten werk maken van één loket voor alle sociale dienstverlening. Misschien is dit geen slechte zaak. Het zal zeker drempelverlagend zijn voor de land- en tuinbouw om een vraag te stellen of om op zoek te gaan naar een oplossing voor een probleem, zegt Marc.  Zo kan een vraag over de omgevingsvergunning of over inzameling van plastiekfolie een nuttige aanleiding zijn om ook iets meer te weten te komen over thuiszorg of over een verhoogde tussenkomst voor kinderopvang of over de mogelijkheden van een aanvullende job buiten het bedrijf.