Zot van (‘t) Boeren opende de ogen

De bespreekbaarheid van psychologische problemen en geestelijke gezondheidszorg bij land- en tuinbouwers en hun erfbetreders verhogen, een vrijwilligersnetwerk opzetten die contact houden met land- en tuinbouwers, erfbetreders betrekken in de zorg voor boeren en tuinders in nood en de samenwerking met het reguliere zorgaanbod verbeteren. Dat waren de doelstellingen waarmee Boeren op een Kruispunt drie jaar geleden het Leader-project Zot van (‘t) Boeren opzette. Het project loopt eind 2018 af.

Het project had betrekking op de Leadergebieden Westhoek en Midden-West-Vlaanderen, die samen 32 gemeenten tellen. Talloze overlegmomenten, gesprekken, infomomenten … vonden de voorbije drie jaar plaats. Daaruit volgden, soms met vallen en opstaan, een hele reeks kleinere en grotere realisaties, en daaruit werden telkens lessen getrokken. Algemene conclusie op het slotmoment in Beselare, in aanwezigheid van tientallen land- en tuinbouwers uit de betrokken gemeenten: de ogen zijn geopend, en nu moet alles vastgenomen worden om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

In het eindrapport van het project, dat zal te consulteren zijn op de projectwebsite www.zotvantboeren.be, worden de uitdagingen, de realisaties en conclusies uit de doeken gedaan, en werden tevens een hele reeks aanbevelingen gemaakt. Bij de eerste doelstelling, om de bespreekbaarheid te verhogen, wordt onder meer sterk aanbevolen dat landbouworganisaties hun bestuursleden “de taal leren” om leden die afhaken weer aan boord te halen. “En in hun vormingsprogramma’s moet geestelijke gezondheid even belangrijk zijn als bedrijfseconomie en wetgeving”, aldus Geert Storme. Daarnaast moeten ook de erfbetreders, die meestal als eerste de signalen zien en horen, nog meer bewust gemaakt worden van hun signaalfunctie en van het feit dat zij heel belangrijk zijn bij het tijdig doorverwijzen.

“Ook de dienstverleners in gemeenten moeten inzien dat tussen hun bevolking een groep zit die op een heel eigen en passionele manier inkomen, gezin en ontspanning combineert op een quasi-eiland”, gaat Storme over naar de volgende aanbeveling. “De weg naar een oplossing van een probleem kan starten in het Sociaal Huis of in het OCMW.” Hiervoor wordt gekeken naar het concept van gemeentelijke aanspreekpunten, die de rol van het beoogde vrijwilligersnetwerk kunnen opnemen en die in netwerkverband met andere hulpverleners en met Boeren op een Kruispunt een belangrijke rol te spelen hebben. Zij kunnen worden ondersteund door regionaal beleidsoverleg en door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Tot slot is er nog best wat werk om de brug te slaan tussen de land- en tuinbouwwereld en de reguliere gezondheidszorg. “De medewerkers van de hulporganisaties in de sector van de geestelijke gezondheid nemen best alle kansen te baat om die wereld van de land- en tuinbouw eerst te leren kennen”, betoogt Storme. “Zo zal het zorgtraject nog meer resultaten generen. Directies voorzien dit best in hun vormings- en opleidingsprogramma’s.”

“De verdienste van dit project is dat de problematiek van de voorbeeldige wroeter, de noeste werker die met zijn of haar problemen blijft zitten, uit de taboesfeer wordt gehaald”, vertelde Annie Cool, kabinetmedewerkster van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege, die niet aanwezig kon zijn door de klimmaattop in Polen. “Het idee van de boer als noeste, harde werker die veel verdraagt maar er niet over spreekt … om Het Zesde Metaal te citeren ‘Heliek wuk daj ant doen woart, doe moa vwoart’. Het typeert onze boer, en het is lovenswaardig, maar de minister beseft evenzeer dat er grenzen zijn aan wat een mens kan verdragen. Daarom doet de minister een oproep aan landbouworganisaties en erfbetreders om hier blijvend aandacht voor te hebben in hun werking. En ze bedankt coördinator Geert Storme, die veel ogen heeft doen opengaan en hulpverleners uit hun comfortzone heeft gehaald.”

Zot van (’t) Boeren was een project van Boeren op een Kruispunt en kon rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse overheid. Cera, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, het Netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen, Accolade, Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, KVLV en VABS treden op als partners.

Bron: VILT