GLB 2023 - 2027

Op de website van Departement Landbouw en Visserij vindt u steeds de laatste stand van zaken en meer achtergrondinformatie terug m.b.t. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027. In de linkse navigatiebalk vindt u extra info per thema. Hieronder geven wij u ook graag wat algemene info.

Sinds de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013 is de context van het landbouwbeleid sterk veranderd. Hierop volgde de vraag of het huidige GLB de aanhoudende uitdagingen voldoende had beantwoord. De resultaten die hieruit voort kwamen, werden meegenomen in de nieuwe wetsvoorstellen voor het GLB post 2020 (gepland voor de periode 2023 -2027, maar de effectieve start zal wellicht later zijn). In dit nieuwe GLB wordt er gestreefd naar een volledig duurzame landbouwsector en vitale plattelandsgebieden. Hierbij moet de voedselvoorziening gegarandeerd worden en dient het beleid zoveel mogelijk afgestemd te zijn op uitdagingen zoals klimaatverandering en de generatiewissel binnen de landbouw. De Europese landbouwers worden ondersteund om de sector duurzaam en concurrerend te houden.

Nieuw is dat Pijler I (directe inkomenssteun en marktordening) en Pijler II (Plattelandsontwikkeling) samen worden opgenomen in één GLB Strategisch Plan.

Elke  lidstaat stelt zijn GLB-plan op overeenkomstig de behoeften van de lokale landbouwsector en het lokale platteland.  

 Hierbij dient er steeds een link gelegd te worden naar de negen specifieke doelstellingen voor het GLB (SpD).

  • SpD1: Steun bieden voor een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele unie om voedselzekerheid te vergroten.

  • SpD2: Het concurrentievermogen en de marktgerichtheid vergroten, onder meer door te focussen op onderzoek, technologie en digitalisering.

  • SpD3: De positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren.

  • SpD4: Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverbetering en tot duurzame energie.

  • SpD5: Duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht bevorderen.

  • SpD6: Bijdragen tot de bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van habitats en landschappen.

  • SpD7: Jonge landbouwers aantrekken en bedrijfsontwikkeling vergemakkelijken in plattelandsgebieden.

  • SpD8: De werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden bevorderen met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw.

  • SpD9: De EU-landbouw beter doen inspelen op de maatschappelijk verwachtingen inzake voedsel en gezondheid onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, verspilling en dierenwelzijn.