Vlaanderen licht eigen plannen GLB na 2020 toe

Afgelopen maand namen zowel het Europees Parlement als de Raad van ministers van Landbouw van de Europese Unie een beslissing over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2020-2027. Een akkoord tussen die partijen wordt verwacht in april volgend jaar. Wat wel al zeker is, is dat België als enige lidstaat twee regionale plannen zal indienen bij Europa. Hoe dat Vlaams Strategisch Plan er zal uitzien, werd toegelicht in een speciale hoorzitting in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement.

Oktober 2020 stond al een tijdje aangeduid als dé beslissende maand voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Intussen bereikten zowel het Europees Parlement als de Raad van ministers van Landbouw een akkoord over hoe dat GLB 2020-2027 er zou moeten uitzien. Komende weken zullen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie gaan onderhandelen over een definitief akkoord, want er zijn nog wat verschillen tussen de teksten die werden goedgekeurd.

Pieter Lietaer, attaché Landbouw van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, gaf in een speciale hoorzitting over het GLB een overzicht van die verschillen. Hij verwacht een akkoord pas in april volgend jaar. “Zo zijn de ecoregelingen nog een twistpunt”, legt hij uit. “De Raad heeft daar een percentage van 20 procent van directe steun voor landbouwers naar voor geschoven, het Europees Parlement dan weer 30 procent. Ook op het vlak van steun voor jonge landbouwers en het areaal van biodiversiteit gaan de plannen van het  Europees Parlement verder dan die van de Europese Raad. Die verschillen moeten dus nog uitgeklaard worden.”

Eens er in april 2021 een definitief akkoord valt, is het nog wachten tot 1 januari 2023 totdat het nieuwe GLB in werking treedt. Ondertussen wordt er een overgangsregeling getroffen. Het huidige GLB (met bijbehorende budgetten) blijft tijdens die periode van kracht.

Vlaams Strategisch Plan

Wat wel al vast ligt, is dat zowel Vlaanderen als Wallonië zijn eigen Strategisch Plan mag indienen bij de Europese Unie. Die zal in totaal 28 zo’n plannen ontvangen: 26 van de andere lidstaten en twee van ons land. Het Departement Landbouw en Visserij is alvast verheugd met die beslissing. “Dat betekent dat we vanuit de Vlaamse overheid zelf maatregelen kunnen invoeren en toepassen die het best beantwoorden aan de noden van de Vlaamse land- en tuinbouwer”, reageert Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij en voorzitter van de klankbordgroep.

Zij stelde tijdens de speciale (virtuele) hoorzitting in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement de krachtlijnen van dat Vlaams Strategisch Plan voor. “Wat we nu voorleggen, hebben we niet alleen voorbereid. We hebben daarvoor overlegd met verschillende partners en deze voorstellen ook voorgelegd aan een klankbordgroep. Daarin zetelen onder andere de landbouworganisaties, milieuorganisaties, het beleidsdomein Omgeving en het Instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO). Zo kunnen we de reflectie maken naar de haalbaarheid toe bij mensen op het terrein.”

De krachtlijnen van het Vlaams Strategisch Plan, zoals het nu op tafel ligt, zijn samen te vatten in zeven kernpunten. De Vlaamse overheid wil inzetten op:

  1. innovatie en kennisdeling als hefboom voor competitiviteit en het anticiperen op maatschappelijke en ecologische uitdagingen;
  2. ondernemerschap en vakmanschap stimuleren voor een dynamische, weerbaardere en duurzame land- en tuinbouwsector in samenhang met haar natuurlijke omgeving en de maatschappelijke context;
  3. verduurzamen van het inkomen van de land- en tuinbouwer om zo een leefbaar inkomen te waarborgen en de bedrijfsontwikkeling in een snel veranderende omgeving te stimuleren;
  4. aandeel aan instromers in de land- en tuinbouwsector verhogen met aandacht voor een kwalitatieve opstart;
  5. een klimaatslimme duurzame land- en tuinbouw versterken;
  6. aandacht en zorg voor natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschappen;
  7. de open ruimte en het lokaal economische en maatschappelijk weefsel in de echte plattelandsgebieden versterken.

“Daarnaast willen we aandacht besteden aan drie ‘horizontale elementen’: innovatie, samenwerking en focus op echte landbouwer”, gaat Patricia De Clerq verder. “Voor ons is een echte landbouwer een ondernemer die een aanzienlijke economische landbouwactiviteit uitvoert. De steun moet terechtkomen bij de boerende boer. Maar daar zijn op Europees vlak bijvoorbeeld nog grote inhoudelijke verschillen tussen de verschillende instanties.”

Budget

In het Vlaams Strategisch Plan wordt ook al over budgetten gesproken. “Zoals het nu voorligt, wordt het budget voor directe steun (pijler I) voor België geraamd op ongeveer 495 miljoen euro”, zegt Patricia De Clerq. “Daarvan gaat zo’n 46,33 procent naar Vlaanderen. Die directe steun wordt verder onderverdeeld in ontkoppelde en gekoppelde steun. Wat de ontkoppelde steun betreft, daarvoor zijn de plannen duidelijk. De gekoppelde steun daarentegen moet uitgefaseerd worden en er moet naar een duurzaam alternatief gezocht worden. Die gesprekken lopen nog.”

In de tweede pijler van het GLB gaat er 82,2 miljoen euro naar België. Daarvan gaat zo’n 52 procent naar Vlaanderen. “Hiermee willen we vooral inzetten op milieu en klimaat, innovatie en opleiding en doorgedreven samenwerking”, licht Patricia De Clerq toe. “We willen hierrond heel wat realiseren en hebben hoge ambities wat betreft het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).” Verder worden er in het Vlaams Strategisch Plan nog aparte budgetten voorzien voor het programma bijen en de gemeenschappelijke marktordening (GMO) groenten en fruit.  

Werk van lange adem

“Pas als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op Europees vlak definitief vastligt, kan dit Vlaamse Strategisch Plan afgewerkt worden”, besluit Patricia De Clerq. “Daarna moeten we het laten goedkeuren door de Vlaamse Regering om het dan in het najaar van 2021 in te dienen bij de Europese Commissie. In 2022 onderhandelen we dan de goedkeuring van dit plan met de Europese Commissie, maar wordt ook de Vlaamse regelgeving gemaakt.”

Bron: Vilt, 30 oktober 2020