Pre-ecoregelingen: een eerste stap naar het nieuwe GLB

Wilt u als landbouwer in de toekomst meer inzetten op maatregelen die een positief effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit? Dan is er goed nieuws! In aanloop naar het nieuwe GLB dat ingaat op 1 januari 2023, keurde de Vlaamse Regering vijf pre-ecoregelingen goed.

De uitvoeringsbesluiten over de pre-ecoregelingen moeten wel nog worden goedgekeurd, daarom is onderstaande informatie nog onder voorbehoud. Omdat er voor de pre-ecoregeling productief kruidenrijk grasland al teelthandelingen zullen nodig zijn in het najaar van 2021, willen we u toch nu al informeren.

De vijf pre-ecoregelingen zijn: inzaai productief kruidenrijk grasland, ecologisch beheerd grasland, inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten, precisielandbouw en de verhoging van organisch koolstof van bouwland via teeltplan. U zal de subsidie voor deze pre-ecoregelingen in 2022 kunnen aanvragen via de verzamelaanvraag.

Belangrijk om weten: voor productief kruidenrijk grasland zal u het grasland dus al dit najaar kunnen inzaaien.

De vijf maatregelen op een rijtje

Bij inzaai van productief kruidenrijk grasland wordt het grasland ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden, zodat het grasland meer droogteresistent is. Daarnaast is er een positief effect op de biodiversiteit en het landschap. Er is slechts een beperkte stikstofbemesting noodzakelijk.

Ecologisch beheerd grasland is grasland dat extensiever wordt uitgebaat, omdat er geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest op toegepast worden. Deze maatregel draagt dus positief bij tot de verlaging van de milieudruk. U zal dit kunnen toepassen op percelen grasland waarvoor geen derogatie werd aangevraagd.
 
Onder de teelten met een positief effect op milieu, klimaat of biodiversiteit vallen drie soorten teelten: de éénjarige eiwitteelten (vlinderbloemigen of mengsels van vlinderbloemigen en granen), een aantal diepwortelende maaigewassen en tot slot faunavriendelijke teelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten.
 
Een minder voor de hand liggende, maar tevens efficiënte maatregel waarvoor u in 2022 subsidies kunt aanvragen, is precisielandbouw. Met een door GPS aangestuurde landbouwmachine kunt u nauwkeuriger meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toedienen. Daardoor kan u besparen op gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare kunstmeststoffen en korrelmeststoffen en zal de milieu- en klimaatimpact ervan verminderen. Het plaatsspecifiek toedienen van inputs op basis van perceelsgegevens (bodemgegevens, gewasbeelden of opbrengstgegeven) is een volgende stap in precisielandbouw. Percelen die in 2022 bekalkt worden op basis van een taakkaart aangemaakt vanaf de goedkeuring van de subsidieregeling, komen in aanmerking voor de subsidie.
 
De laatste pre-ecoregeling die principieel werd goedgekeurd, is de verhoging van organische koolstof van bouwland via teeltplan. Het organische koolstofgehalte in een groot deel van de Vlaamse bodem is laag. Een verhoging van de organische stof in de bodem zal ervoor zorgen dat de bodem beter gewapend is tegen droogte, wateroverlast of erosie.
 

Volgende stappen

Het Departement Landbouw en Visserij werkt momenteel verder aan de uitvoeringsbesluiten (voorwaarden, aanvraagprocedure, …) van de pre-ecoregelingen, zodat ze zo snel mogelijk kunnen ingaan.

Wij houden u dus op de hoogte. Toch al benieuwd? Neem de volgende weken een kijkje op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij Nieuws of volg de Facebook- of Twitterpagina!