Inspraakprocedure kennisgeving en ontwerp Milieueffenrapportering (MER) Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023.

De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering).

In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13 juli 2021. 

In een tweede stap zal het plan-MER in openbaar onderzoek gaan in het najaar van 2021. Na het afronden van deze m.e.r.-procedure zal het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De volgende stap is om datzelfde plan tijdig bij de Europese Commissie ter goedkeuring in te dienen, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2023 kan starten.

Inspraakprocedure

De periode van de inspraakprocedure van het ontwerp-MER loopt van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021

De studie is digitaal raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving: Publieke inspraak van 30/07/2021 t/m 29/08/2021 over het Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027.

Deze studie ligt ook ter inzage op het gemeentehuis of stadhuis, op het bureau van Team Mer (Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER 0272 (GLB), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) en op het bureau van het Departement Landbouw en Visserij (Koning Albert II-laan 35 bus 40, 4de verdieping, 1030 Brussel – elke werkdag van 10u tot 16u – zie ook op de website bij Contact).

Opmerkingen kunnen uiterlijk 29 augustus 2021 bezorgd worden:

  • via het digitaal inspraakformulier onderaan de digitale versie,
  • via afgifte of via een brief aan Team Mer,
  • via e-mail aan mer@vlaanderen.be of,
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Info

Meer informatie vindt u terug op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).