Afgelopen: inspraakprocedure kennisgeving en ontwerp Milieueffenrapportering (MER) Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering).

In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13 juli 2021. 

Het openbaar onderzoek plan-MER GLB was de tweede stap in het proces. Dit openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023 – 2027 liep van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. 

De volgende stap is om datzelfde plan bij de Europese Commissie ter goedkeuring in te dienen, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2023 kan starten.

Publieke inspraak

De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. De studie is hieronder digitaal raadpleegbaar. Nadien werden alle ingediende opmerkingen verwerkt.

Op 14 januari startte het openbaar onderzoek, en liep tot en met 14 maart 2022. Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan konden uiterlijk op 14 maart 2022 bezorgd worden.

Extra info

De meest recente info vindt u op de desbetreffende pagina op de website van Departement Landbouw en Visserij.