Webinar en filmpjes in de kijker: Pre-ecoregelingen 2022 voor de sector voedergewassen

In de overgangsperiode naar het nieuwe GLB, dat ingaat op 1 januari 2023, kunnen landbouwers voor 2022 intekenen op volgende éénjarige pre-ecoregelingen: 

  • Inzaai van productief kruidenrijk grasland
  • Ecologisch beheer grasland
  • Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten
  • Precisielandbouw     
  • Verhogen van organisch koolstofgehalte bouwland

Hieronder vindt u vijf filmpjes die tijdens het webinar van Departement Landbouw en Visserij over de pre-ecoregelingen getoond zijn: