Verslag vormingsmoment beheerovereenkomsten en agromilieumaatregelen voor lesgevers naschoolse vorming - 1 oktober 2015

Op donderdag 1 oktober organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk een vormingsmoment over beheerovereenkomsten en agromilieumaatregelen. In de loop van 2015 werd het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) goedgekeurd. Landbouwers kunnen zich inschrijven op vijf agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij. Daarnaast zijn ook 27 verschillende beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij beschikbaar. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij  lichtten de deelnemers tijdens deze vorming in over deze maatregelen. De bedoeling is dat de deelnemers deze materie kunnen overbrengen aan de participanten van de startersopleidingen en van andere cursussen.

Hylke Colpaert van de Vlaamse Landmaatschappij gaf nadere toelichting bij de beheerovereenkomsten. Actieve landbouwers kunnen namelijk financiële steun krijgen als ze op vrijwillige basis milieuvriendelijke maatregelen toepassen op hun grond. Hiervoor kan een beheerovereenkomst worden afgesloten voor een periode van vijf jaar tussen de landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De beheerovereenkomst start telkens op 1 januari. Het steunbedrag is afhankelijk van het type beheerovereenkomst. Er kan financiële steun worden bekomen indien de landbouwer op zijn grond(en) de volgende milieumaatregelen toepast:

 • Botanisch beheer door soortenrijke graslanden in stand te houden of te ontwikkelen.

 • Soortenbescherming door het leefgebied van bijvoorbeeld akker- en weidevogels en natura 2000-soorten te verbeteren.

 • Erosiebestrijding door de aanleg van grasstroken op erosiegevoelige akkers en de aanleg van grasland op strategische plaatsen.

 • De aanleg en het onderhoud van perceelranden om kwetsbare natuurelementen zoals bossen, waterlopen en holle wegen te bufferen, om pollen en nectar toe te laten en om een gunstig leefgebied te creëren voor allerhande dieren.

 • Het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten en knotbomen.

 • Het verbeteren van de waterkwaliteit door teelten te kiezen met laag risicoprofiel.

 • De realisatie van de Natura 2000-doelstellingen door het toepassen van nulbemesting op graslanden en akkers en het uitmijnen van fosfaat via maaibeheer, specifieke teelten en een afgestemde NK-bemesting.

Vervolgens lichtte Katrien Nijs van het Departement Landbouw en Visserij de agromilieu-klimaatmaatregelen, hectaresteun voor biologische landbouw en de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen toe. Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voorziet namelijk ook subsidies voor de uitvoering van bepaalde agromilieumaatregelen. Er kunnen geen nieuwe verbintenissen meer aangevraagd worden voor de uitdovende maatregelen meer in het bijzonder de maatregel milieuvriendelijke sierteelt en de maatregel behoud genetische diversiteit hoogstamboomgaarden ‘HSB’.

In het nieuwe Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor verschillende agromilieumaatregelen. Ook hier gaat het om vrijwillige verbintenissen voor een periode van 5 jaar waarvoor een subsidie kan worden ontvangen voor het toepassen van een bepaalde milieuvriendelijke maatregel. Er zijn vijf LV-agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij:

 • Mechanische onkruidbestrijding

 • Verwarringstechniek in de fruitteelt

 • Teelt van vlinderbloemigen

 • Behoud van lokale veerassen

 • De teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting

 

Daarnaast wordt er nog hectaresteun voorzien voor de biologische productiemethode. Onder het PDPO III werd dit als een aparte maatregel opgenomen en gaat het dus niet meer over een agromilieu-klimaatmaatregel. Bovendien is er nog een aanplantsubsidie voor bosbouwsystemen. Ook deze maatregelen lichtte Katrien Nijs van het Departement Landbouw en Visserij toe.

Nuttige documentatie:

Meer informatie over de beheerovereenkomsten, de controles, uitzonderingsprocedures, beheerovereenkomsten in de verzamelaanvraag, en beheerovereenkomsten en vergroening kan u terugvinden in deze PowerPointpresentatie: Presentatie beheerovereenkomsten (.pdf 9.05 MB) .

http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/landbouw/beheerovereenkomst-tussen-de-vlaamse-landmaatschappij-en-landbouwers

 

Meer informatie over de agromilieu-klimaatmaatregelen, de hectaresteun voor biologische landbouw en de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen kan u terugvinden in deze PowerPointpresentatie: Presentatie agromilieu-klimaatmaatregelen (.pdf 5.36 MB) .

 

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen

 

Raadpleeg zeker ook de cursustekst agromilieumaatregelen  en de cursustekst beheerovereenkomsten.