4,9 miljoen euro extra budget voor innovatie in landbouw

Er is 4,9 miljoen euro beschikbaar voor land- en tuinbouwers die projecten opstarten rond innovatie en vernieuwing. “Als je een landbouwbedrijf bezoekt, dan gaat er vaak een nieuwe wereld open. Onze land- en tuinbouwers investeren flink in nieuwe technieken en innovatieve producten. Met deze extra projectsteun zijn we ervan overtuigd dat we onze Vlaamse land- en tuinbouw sterker kunnen maken”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V).

Met een zevende projectoproep en een totaalbudget van 4,9 miljoen euro wil Crevits verder de kaart trekken van innovatie. Van dat bedrag gaat 3 miljoen euro naar landbouwers die zelf vernieuwende projecten realiseren op het vlak van productie, verwerking en afzet. Alle vormen van innovaties kunnen daarbij aan bod komen. Daarnaast wordt 900.000 euro gereserveerd om samenwerking te bevorderen tussen landbouwers en onderzoekers. Tot slot wordt 1 miljoen euro gereserveerd voor specifieke demonstratieprojecten rond waterkwaliteit, mentale weerbaarheid en de toekomst van de veehouderij.

Innovatieve investeringsprojecten: 3 miljoen euro

Nog tot en met 31 mei 2022 kun landbouwers en groepen van landbouwers een aanvraag indienen voor het verkrijgen van projectsteun om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe technieken om nevenstromen te valoriseren.

De middelen komt uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). “Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun”, legt de minister uit. “De steun biedt hun de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren.” De steun bedraagt 40 procent van de subsidieerbare projectkosten. “Omdat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, zijn ook begeleidingskosten, analyse- en meetkosten subsidiabel”, aldus Crevits. De maximumsubsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is.

Samenwerking tussen landbouwers en onderzoekers: 900.000 euro

Daarnaast is er een oproep in het kader van Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Dit zijn zogenaamde operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. Projectvoorstellen rond een thema naar keuze zijn welkom, maar moeten tegemoetkomen aan actuele uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van rendabiliteit, milieu, enz.

Voorwaarde is dat er een innovatief idee wordt ontwikkeld en dat de opgebouwde kennis nadien breed wordt verspreid. Land- en tuinbouwers vormen een essentieel deel van deze operationele groepen. “Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn, het stimuleert de interactie tussen landbouwers onderling en het leert onderzoekers hoe ze hun resultaten in de praktijk kunnen gebruiken”, klinkt het.

Het is de bedoeling om op deze manier te komen tot oplossingen of opportuniteiten te ontwikkelen die momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk worden gebruikt. Een projectvoorstel indienen kan nog tot en met 14 juni 2022 en het maximale steunbedrag per project bedraagt 75.000 euro.

Demonstratieprojecten duurzame landbouw: 1 miljoen euro

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw, kunnen voorstellen voor demonstratieprojecten indienen. Er zal bij de beoordeling van de projecten veel aandacht gaan naar het werken met voorbeeldbedrijven of het samenkomen van groepen landbouwers op praktijkbedrijven. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project.

Deze oproep heeft betrekking op drie thema’s: ‘Waterkwaliteit’, ‘Mentale veerkracht’ en ‘Toekomst van de veehouderij’:

Waterkwaliteit

Demonstratieprojecten hebben tot doel de waterkwaliteit te verbeteren door in te spelen op de doelstellingen van de nitraatrichtlijn en/of van de kaderrichtlijn water. Zo kunnen ze onder andere methoden demonstreren om te voldoen aan het mestactieplan, om puntvervuiling bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vermijden en om afspoeling van erfsappen te vermijden. Extra aandacht voor preventieve maatregelen is een pluspunt.

Mentale weerbaarheid

Projecten rond ‘mentale weerbaarheid’ focussen op methoden om landbouwers mentaal weerbaarder te maken en op die manier hun welbevinden en dat van hun families verbeteren. Aandacht voor samenwerking tussen de landbouw- en zorgsector is een pluspunt.

Toekomst in de veehouderij

De veehouderij heeft een belangrijke meerwaarde in het huidige landbouwmodel, maar door de milieu-impact komt de veehouder voor moeilijke vraagstukken te staan. Demonstratieprojecten ondersteunen de veehouder om de juiste richting te kiezen en onderbouwde beslissingen met lange termijnperspectief te nemen.

Bron: Vilt, 29 april 2022