775.000 euro voor demoprojecten duurzame landbouw

Vlaams minister Joke Schauvliege trekt 775.000 euro uit voor acht demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw. Het gaat om één project rond alternatieve verdienmodellen, vijf projecten rond smart farming en twee projecten rond klimaatmitigatie die rundveehouders tonen hoe ze de broeikasgasuitstoot van hun koeien kunnen verkleinen via het voeder, of door de levensduur van melkvee te verhogen. De demonstratieprojecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van de minister, beantwoorden aan de noden van de sector en spelen in op toepassingsmogelijkheden op de bedrijven.

Het doel van de demonstratieprojecten is duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden stimuleren door die effectief toe te passen op voorbeeldbedrijven. Andere land- en tuinbouwers worden daarover geïnformeerd en gesensibiliseerd. Deze zomer werd in het kader van het Vlaamse plattelandsbeleid een oproep gedaan om projectvoorstellen in te dienen rond alternatieve verdienmodellen, smart farming en klimaatmitigatie.

Het geselecteerde demonstratieproject ‘Vooruit met de geit, het schaap en het hert! Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers’ illustreert meerdere alternatieve businessmodellen voor schapen-, geiten- en hertenhouders via korte keten, afmesting van geitenbokjes, bio- en natuurvlees. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan zowel de praktische, bedrijfsorganisatorische aspecten als aan de financieel-economische aspecten van deze businessmodellen.

Vijf demonstratieprojecten spelen in op de mogelijkheden die ‘smart farming’ biedt voor een verdere verduurzaming van de landbouw. ‘SMART-Bodem’ laat landbouwers kennismaken met de mogelijkheden die precisielandbouw biedt om de verschillende bodemeigenschappen in beeld te brengen en plaats-specifiek de bodem te gaan beheren. Het is de bedoeling om op een slimme manier aan landbouw te doen door de bodem te scannen, bodemeigenschappen te meten, plaats-specifieke adviezen op de stellen, die om te zetten naar taakkaarten voor een optimaal en duurzaam resultaat inzake bodemkwaliteit en gewasopbrengst.

‘SMART Crops’ behelst het gebruik van innovatieve precisielandbouwtechnieken om de productie van voedergewassen, akkerbouwteelten en openluchtgroenten te optimaliseren. De technieken worden in verschillende fasen van de teelt gedemonstreerd, namelijk op het moment van planten of zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewas-sensing en bij het meten van opbrengsten.

‘Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens’ en ‘Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens’ bieden een antwoord op vroegtijdige managementproblemen op het vlak van welzijn en gezondheid in de stal. Op basis van objectieve gegevens kan men sneller en nauwkeuriger acties ondernemen waardoor het mogelijk wordt om in de intensieve veehouderij de productieverliezen te beperken.

‘Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij’ maakt men varkenshouders bewust van de mogelijkheden inzake traceerbaarheid. Individuele dieropvolging biedt de bedrijfsleiders de mogelijkheid om gedetailleerde technische kengetallen te verzamelen op het bedrijf. Daardoor kan gerichter ingegrepen worden op specifieke punten in de bedrijfsvoering zoals karkaskwaliteit, voederconversie en klimaatsturing.

Twee demonstratieprojecten tonen hoe rundveehouders de broeikasuitstoot op hun bedrijf omlaag kunnen brengen, zowel door voederstrategieën en -keuzes voor rundvee als door verlenging van de levensduur bij melkvee. Het doel van ‘KOE: Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer’ is het demonstreren van specifieke teelttechnische aspecten van klimaatvriendelijke teelten goed uitgebate grasklaver, voederbieten, rietzwenkgras, veldbonen en granen. Ook worden praktijkwaardige rantsoenen met inpassing van klimaatvriendelijke teelten vergeleken met de gangbare gras/maïsrantsoenen. ‘Doelgericht verlengen levensduur melkvee’ laat de melkveehouders op zijn beurt zien hoe groot de impact is van een verhoogde levensproductie en levensduur op de broeikasgasemissie op hun melkveebedrijf.

De uitvoering van de verschillende projecten is in de eerste plaats toevertrouwd aan praktijk- en onderzoekscentra, maar zij werken samen met anderen om expertise te bundelen.

Bron: Vilt, 27 december 2016