898.494 euro voor demoprojecten duurzame landbouw

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van 898.494 euro uit voor de uitvoering van negen demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw. De negen projecten gaan van start in de eerste helft van 2019. Het gaat om vier projecten rond data en digitalisering, twee projecten rond preventieve gezondheidszorg in de dierlijke sector om het gebruik van geneesmiddelen te verminderen en drie projecten rond Integrated Pest Management (IPM).

Via de demonstratieprojecten worden land- en tuinbouwers geïnformeerd en gestimuleerd om duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden toe te passen. “De demonstratieprojecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten, beantwoorden aan de noden van de sector en spelen in op toepassingsmogelijkheden op de bedrijven”, laat het Departement Landbouw en Visserij weten. Projecten die kans wilden maken op subsidie, moesten passen binnen drie categorieën: data en digitalisering, preventieve gezondheidszorg in de dierlijke sector om het gebruik van geneesmiddelen te verminderen en Integrated Pest Management (IPM).

In de categorie ‘data en digitalisering’ worden nu vier projecten gesubsidieerd. Telers van bladgewassen in serres krijgen via het project ‘Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas’, uitgevoerd door Inagro, een irrigatietool die hen helpt beslissen over de hoeveelheid water die het gewas effectief nodig heeft. Via het project ‘PPIDD: Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen’, zullen landbouwers gefundeerde beslissingen kunnen nemen op het vlak van perceelsbeheer.

Met het project ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ wil het Proefcentrum voor Fruitteelt samen met een aantal partners de bestaande EVA app uitrollen naar andere akkerbouw- en tuinbouwteelten. De app kan helpen om de juiste managementbeslissingen te nemen. Een laatste project rond data is gericht op de varkenssector. Het project ‘Technische benchmarking vleesvarkens aan de hand van gedetailleerde slachtdata’ wil de varkenshouders inzage geven in de werkwijze en criteria die slachthuizen hanteren om kwaliteit te kwantificeren. Dit levert een schat aan informatie die varkenshouders kan helpen bij het managen van hun productieproces en het vermarkten van hun product. Meten is weten!

Twee projecten worden gesubsidieerd om de veehouders te ondersteunen en te sensibiliseren om het antibioticagebruik én het gebruik van geneesmiddelen in het algemeen te verminderen. De projecten ‘MITEPREVENT - Gezonde hennen door totaalaanpak van rode vogelmijt’ en Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ kunnen rekenen op steun om hun doelstellingen te verwezenlijken. De projecten koppelen een geïntegreerde aanpak van preventieve maatregelen aan een haalbare en rendabele bedrijfsvoering om de positieve bedrijfseconomische gevolgen van een daling van het geneesmiddelengebruik aan te tonen.

Binnen de laatste categorie ‘Integrated Pest Management’ werden drie projecten gekozen. Het project ‘Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep’ vergelijkt de efficiëntie van verschillende types driftreducerende doppen en de parameters die de bespuiting beïnvloeden, zoals waterhoeveelheid, spuitdruk en rijsnelheid. De akkerbouwers kunnen zo een meer doordachte dopkeuze maken. Het tweede project ‘Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: driftreductie en precisiebespuitingen’ zet in op driftreductie en precisiebespuitingen in de groenteteelt. Het laatste project ‘Witloof en IPM 2.0’ heeft dan weer tot doel om een goede agrarische praktijk (GAP) van de spuitbehandelingen en de bewaring na rooi binnen het kader van de geïntegreerde teelt te versterken.

Meer informatie over de projecten vindt u hier.

Bron: Vilt, 9 januari 2019