Aanleg erosiedam door landbouwer volledig vergoed

Vlaanderen heeft de subsidieregeling rond niet-productieve investeringen flink uitgebreid. Zo krijgen landbouwers die een erosiedam aanleggen hun investering tegenwoordig volledig vergoed. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die niet direct impact hebben op de productiviteit van de landbouwer, maar wel de biodiversiteit, waterberging en/of het milieu ten goede komen.

Tijdens hevige of langdurige regenbuien zorgt afstromend modderwater zowel op akkers als in lagergelegen gebieden voor veel problemen. Zaaigoed spoelt weg of raakt begraven, wat opbrengstverlies veroorzaakt. Daarnaast leidt wegspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot vervuiling en eutrofiëring van waterlopen en waterbodems.

De omgeving ondervindt er ook hinder van: straten en gebouwen kampen met water- en modderoverlast, en modder zorgt voor aanslibbing van riolen, waterlopen en wachtbekkens. Op lange termijn vermindert het bovendien de bodemkwaliteit en dat komt de landbouwopbrengst niet ten goede.

Natuurlijke dam gaat erosie tegen

Om erosie tegen te gaan, adviseert het Departement Landbouw en Visserij een combinatie van maatregelen toe te passen, zoals bij voorbeeld bufferzones, dammen en buffergrachten. Testen wezen daarnaast uit dat plantaardige erosiedammen onderaan hellende akkers bijzonder effectief zijn om modderstromen op te vangen. De dam, die wordt gemaakt van bijvoorbeeld wilgentakken, kokosbalen of houthaksel, zorgt ervoor dat de modderstroom op het land blijft liggen.

Door de positieve werking heeft Vlaanderen besloten de aanleg van deze dammen volledig te vergoeden, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. De boer kan een subsidieaanvraag indienen bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en kan hulp vragen bij een ervaren erosiecoördinator voor de opmaak van het aanvraagdossier. Ook wordt er hulp voorzien bij het bepalen van de meest geschikte locatie van de dam en bij de aanstelling van een aannemer.

In deze video wordt de werking van de erosiedam en ook andere niet-productieve investeringen, zoals stuwen en knijpconstructies, uitgelegd.