"Boeren moeten massaal GLB-enquête invullen"

Nu de Europese Commissie een publieke enquête heeft gelanceerd met oog op een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2020, roepen de Vlaamse landbouworganisaties hun leden op om massaal hun stem te laten horen in Europa. “De antwoorden op deze vragen zullen het GLB na 2020 mee helpen vormgeven. Dit lijkt nog veraf, maar de voorbereidingen beginnen wel degelijk nu al”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Boerenbond belooft tegen eind mei een goed uitgediscussieerd en onderbouwd standpunt klaar te hebben.

ABS zet een aantal standpunten die momenteel circuleren over het nieuwe GLB op een rij. Zo gaan er heel wat stemmen op om financiële middelen door te schuiven van de eerste pijler (directe inkomenssteun) naar de tweede pijler (plattelandsontwikkeling waaronder ook investeringssteun aan landbouw). “In een aantal lidstaten is de discussie volop aan de gang of zijn er al uitgesproken standpunten ingenomen door ngo’s, wetenschappers en onderzoekers. Daarbij schuwen ze de controverse niet. Vanuit de Europese milieubeweging wordt gewag gemaakt van meer inzetten op het verhogen van biodiversiteit en meer balans tussen productie en omgeving”, weet Vandamme.

Volgens de ABS-voorzitter gaat de Nederlandse visie in de richting van vijf pijlers. In de eerste drie pijlers zitten de drie elementen van duurzaamheid vervat: inkomenssteun en risicobeheer om de voedselproductie te garanderen, één voor maatschappijvraagstukken en ecosysteemdiensten en één voor plattelandsontwikkeling om innovatie en de levenskwaliteit op het platteland te bevorderen. “Deze pijlers zijn daarbij, net als vandaag, grotendeels gericht op de productie van voedsel en grondstoffen en voedselverwerking.” Een vierde pijler in de Nederlandse visie zou gericht zijn op consumenten, retailers en de voedselindustrie om iedereen gezonder en klimaatvriendelijker te laten eten en de vijfde pijler zou betrekking hebben op monitoring en onderzoek.

Aandachtspunten bij Boerenbond voor het nieuwe GLB zijn onder meer het sterker maken van land- en tuinbouwers in de keten, het crisisbestendiger maken van de bedrijven en een verbetering van de inkomensvorming op landbouwbedrijven. “Het GLB moet opnieuw een beleid worden dat de economie op onze bedrijven ondersteunt, een economisch GLB dus. Dat daarbij ook gewerkt moet worden aan het ecologisch verduurzamen van de sector, is evident”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in Boer&Tuinder.

Ze haalt dan ook uit naar Natuurpunt dat de lancering van de GLB-bevraging aangreep om de landbouwsector “te kijk te zetten als de doodgraver van milieu en natuur”. “Men doet uitschijnen dat onze boeren vandaag subsidies ontvangen voor het louter bewerken van hectares of het melken van koeien, alsof ze geen milieuregels moeten naleven”, aldus De Becker. Ze noemt dit “een slag in het gezicht van Vlaamse familiale boeren die al jaren inspanningen leveren om verder te verduurzamen”.

Boerenbond start weldra met een kick-offvergadering met alle sectorvakgroepen over het nieuwe GLB. “Bedoeling is om tegen eind mei met een goed onderbouw standpunt te hebben waarin al onze verwachtingen over het toekomstige GLB vervat zitten”, zegt De Becker. Dat standpunt zal vervolgens verdedigd worden op Vlaams en Europees niveau. Toch roept ze haar leden op om ook massaal hun stem rechtstreeks aan de Europese Commissie te laten horen. Ook Vandamme vraagt zijn leden om voor 2 mei de GLB-enquête in te vullen.

Of dat nieuw GLB, mogelijk een nieuw landbouw- én voedselbeleid, zal leiden tot iets hogere voedselprijzen, is voor de ABS-voorzitter nog niet helemaal duidelijk. Maar hij wijst er wel op dat die hogere prijzen absoluut nodig om duurzame voedselketens te ontwikkelen. “Dat zijn voedselketens waarin de consument de werkelijke prijs voor voedsel betaalt en ook de boeren hun boterham goed kunnen verdienen door een eerlijker verdeling van de marges in de keten”, klinkt het.

Bron: Vilt, 10 februari 2017