Lancering projectsubsidies i.k.v. Inrichting in functie van Natura 2000

Oproep Projectsubsidies Natuur 2018: Geef zuurstof aan je natuurproject

En hoe beter de natuur zuurstof geven dan natuurprojecten van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven?* 

Omschrijving

Met projectsubsidies natuur wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de realisatie van de Europese natuurdoelen.  Het agentschap trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. Dit bedrag wordt verdubbeld tot 3 miljoen euro door een aanvullende Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII).

De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen voor Europees beschermde habitats en soorten.

Ook in 2018 zullen we bij de evaluatie van het criterium ‘bijdrage van de werken aan de instandhoudingsdoelstellingen’ nog steeds bijzondere aandacht schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van acties 2020 en doelen 2020 (prioritaire habitats).

Praktische info

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 30 april 2018.

Nieuw dit jaar is dat je je projectvoorstel kan indienen via een e-formulier.


Zo maken we het indienen van je aanvraag net iets gemakkelijker én kunnen we je subsidiedossier ook beter opvolgen.

  • De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein (éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).
  • Het project start na de goedkeuring van het project en de werken moeten gerealiseerd zijn voor 1 oktober 2021.
  • De projectsubsidie natuur bedraagt respectievelijk 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurbeheerplan (type twee, drie of vier). Een verhoogde subsidie van respectievelijk 75, 90 of 95 procent wordt toegekend voor PAS-herstelmaatregelen voor zover deze worden uitgevoerd op percelen die aangeduid zijn als PAS-relevant (verdere verduidelijking in de projectvoorwaarden).
  • Er kan gecumuleerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij deze dit verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100 procent van de totale werkelijke kosten bedraagt.
  • Het totale bedrag dat voor subsidiëring wordt ingediend bedraagt minimaal 3.000 euro per project.
  • De aanvrager beschikt op het moment van de projectsubsidieaanvraag over een goedgekeurde verkenningsnota, een goedgekeurd natuurbeheerplan, of geeft de intentie aan om binnen de drie jaar een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in te dienen voor goedkeuring.
  • Heb je een idee voor een project? Mail het naar het aanspreekpunt van het ANB voor je provincie.
  • Het project moet uiterlijk op 30 april 2018 ingediend worden. Tot dan kan je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Meer informatie vind je op de website voor de projectsubsidies voor Natura 2000.