Landbouwadministratie tipt over aanpak van erosie

De hevige regenval waar Vlaanderen eerder deze maand op getrakteerd werd, zorgde hier en daar voor overlast door erosie. Het water spoelde bodemdeeltjes van de akkers en de modder kwam in lager gelegen gebieden terecht. Voor de omgeving is dat hinderlijk en het is ook economisch nadelig voor de landbouwer die de meest vruchtbare bodemlaag ziet wegspoelen. Daarom zet het Departement Landbouw en Visserij op een rij wat landbouwers kunnen doen aan erosie. Via KRATOS kunnen zij gratis advies inwinnen over erosiebestrijding. Op het terrein worden landbouwers bijgestaan door gemeentelijke erosiecoördinatoren en door bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij.

Door bodemerosie verdwijnt een deel van de vruchtbare toplaag en ondervinden de gewassen schade. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Het Departement Landbouw en Visserij vertaalt dat naar de praktijk als “teel op hellende percelen geen gewassen die erg erosiegevoelig zijn”. In juni heb je wel vaker een onweersbui zodat de voorkeur dient te gaan naar teelten die vroeg op het seizoen een goede bodembedekking hebben.

“Voor zomerteelten die maar laat ingezaaid of geplant zijn, zoals maïs en groenten, moet je meer maatregelen nemen dan bij minder erosiegevoelige teelten zoals wintertarwe en grasland dat de bodem het jaar rond bedekt houdt”, verklaart beleidsadviseur Maayke Keymeulen in deze video van het Departement Landbouw en Visserij. Ook de techniek van bodembewerking speelt een rol. Zo helpt niet ploegen of drempels aanleggen tussen de aardappelruggen tegen het afspoelen van bodemdeeltjes.

Bij het bestrijden van erosie staan landbouwers er niet alleen voor. Lees hier verder hoe de gemeenten (met erosiecoördinatoren), de Vlaamse Landmaatschappij (via bedrijfsplanners) en het Departement Landbouw en Visserij (via de gratis bedrijfsadviesdienst KRATOS) daarbij helpen.

Bron: Vilt, 25 juni 2019