Landbouwers investeren dubbel zoveel in waterbesparing

De afgelopen vijf jaar hebben land- en tuinbouwers dubbel zoveel geïnvesteerd in projecten om water te besparen. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, terwijl dat bedrag in 2015 nog op 10,7 miljoen euro lag. Via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kunnen landbouwers 30 procent steun krijgen voor investeringen in waterbesparing. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) geantwoord op vragen over droogte in het Vlaams parlement.

De aanhoudende droogte is al langer een gespreksonderwerp in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement. Afgelopen vergadering waren er onder meer vragen van Steven Coenegrachts (Open Vld) en Ludwig Vanhove (sp.a) over de droogte en de impact op landbouw. Volgens minister Crevits worden er heel wat initiatieven genomen in de agrovoedingsketen en door de overheid die inspelen op de extreem droge zomers van de afgelopen jaren.

“In Vlaanderen overleggen alle landbouwactoren bovendien op regelmatige basis met de overheid. De watercoördinator van de landbouwadministratie is daarbij het aanspreekpunt van de landbouwsector. Daarnaast loopt er sinds eind 2018 ook een Actieplan Water in de land- en tuinbouwsector”, legt de minister uit. Dit actieplan stippelt een traject uit op korte en middellange termijn om duurzaam waterbeheer voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector vorm te geven.

Intussen zijn er heel wat innovatieve investeringsprojecten lopende, zowel bij landbouwers als in de agrovoedingsketen. Daarnaast zijn er ook demonstratie- en onderzoeksprojecten die zich zowel focussen op het verruimen van de mogelijkheden om tijdelijk water op te slaan, om water te hergebruiken of om spaarzaam om te gaan met beregenen of irrigeren of op de ontwikkeling van teelten die beter opgewassen zijn tegen lange periodes van droogte.

Daarnaast kunnen landbouwers via het project Kratos gratis een wateraudit laten uitvoeren. Bij zo’n audit wordt het waterverbruik in kaart gebracht en wordt advies gegeven over waterbesparende maatregelen of het omschakelen naar andere meer duurzame types waterbronnen. De afgelopen jaren is ook steun toegekend aan demonstratieprojecten die focussen op duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen. “Het Departement Landbouw en Visserij gaat die projecten nog eens extra in de kijker zetten”, stelt ze.

Volgens Crevits dragen de land- en tuinbouwers, maar ook de landbouworganisaties en de producentenorganisatie, dan ook zelf een verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden op meer droogteperiodes in de toekomst. “Ze zullen dus zelf moeten investeren in meer eigen watervoorraden, meer hergebruik van hemelwater, meer zuivering en recuperatie van afvalstromen en meer inzetten op droogteresistente gewassen. Maar de lopende investeringen bevestigen dat land- en tuinbouwers hiermee aan de slag gaan”, klinkt het.

Ze wijst erop dat dit ook af te leiden valt uit de cijfers. Zo werden in 2019 761 dossiers ingediend bij VLIF voor projecten om water te besparen. In 2015 ging het nog om 471 dossiers. Op vlak van investeringen ging dit het afgelopen jaar om een totaalbedrag van 24 miljoen euro. Dertig procent of 7,2 miljoen euro werd door de Vlaamse overheid bijgepast onder de vorm van VLIF-steun. In 2015 was dat 3,2 miljoen euro. “De belangrijkste investeringen zijn opslag van hemelwater in waterreservoirs en waterbassins, waterbehandelings- en waterzuiveringstechnieken”, aldus Crevits.

Volgens haar is het duidelijk dat land- en tuinbouwers beseffen dat water een schaars goed is waar spaarzaam moet mee omgesprongen worden. “Het is positief vast te stellen wat er op het terrein gebeurt in het kader van waterbesparende projecten. Dit is de weg die we gezamenlijk moeten inslaan”, besluit de minister.

Bron: Vilt, 10 juni 2020