Mooie financiële prikkel voor Vlaamse pionier-boeren

Met de implementatie van moderne technieken op landbouwbedrijven zit het, mede dankzij de overheidssteun, wel snor in Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege wil er samen met het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor zorgen dat ook de innovatie pur sang, afkomstig van pionier-boeren, een duw in de rug krijgt. Aanvullend op de gewone investeringssteun maakt zij 6,5 miljoen euro vrij voor een nieuwe oproep voor innovatieve projecten. Eerdere oproepen prikkelden creatieve geesten tot de kweek van soldatenvliegen op mest, de ontwikkeling van een tomatenkroket en het voederen van gefermenteerd groenteafval aan varkens.

Kort voor Nieuwjaar schreven we dat ongeveer de helft van de Vlaamse landbouwbedrijven de voorbije twee jaar een kleine of grotere vernieuwing doorvoerde in zijn bedrijfsvoering. Die informatie is afkomstig uit een rapport van het Departement Landbouw en Visserij. Daarin gaat het voortdurend over ‘innovatie’, weliswaar met de bedenking dat het slechts in een beperkt aantal gevallen gaat om technologie of producten die de boer of tuinder in kwestie zelf ontwikkelde en/of die tot een grote verschuiving in de bedrijfsvoering hebben geleid.

In het verleden kwam er op het beleid inzake landbouwinnovatie de kritiek dat landbouwinvesteringsfonds VLIF er vooral is voor de land- en tuinbouwers die moderne technieken implementeren, en niet voor zij die zelf iets totaal nieuws bedenken. Wat nog niet bestaat, kan immers ook niet voorkomen op de lijst met subsidiabele investeringen. Naar die kritiek is geluisterd, met als resultaat snelle updates van de VLIF-investeringslijst en daarnaast innovatiesteun voor pioniers. Via VLIF kunnen land- en tuinbouwers met een uniek project of idee inschrijven op de oproep en 40 procent subsidie krijgen op de investeringskost en de bijbehorende algemene kosten, met een maximum van 200.000 euro subsidie. Het gaat om innovaties die nog niet helemaal marktrijp zijn of die voor de eerste keer in Vlaanderen op een landbouwbedrijf uit een bepaalde subsector toegepast worden.

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege heeft het over “een specifiek instrument” om innovaties in land- en tuinbouw te faciliteren. “Innovatie is dé sleutel tot een leefbare land- en tuinbouw en vormt daarom een speerpunt van mijn beleid”, voegt ze er aan toe. In 2018 voorziet ze 6,5 miljoen euro aan subsidie voor wie met wat nieuws komt op zijn bedrijf, en zo als voorbeeld kan dienen voor een hele sector. Als een uitvinding van een boer een oplossing kan betekenen voor een probleem waar ook andere landbouwers mee kampen, dan schrijft het landbouwinvesteringsfonds dit bij op de lijst met subsidiabele investeringen.

De oproepen in 2016 en 2017 vielen niet in dovemansoren. Voorbeelden van projecten die toen ondersteuning kregen, zijn de ontwikkeling van een tomatenkroket, een pop-up zelfbedieningswinkel voor de korte keten, larvenkweek op varkensmest, een geautomatiseerde mobiele kippenstal en een diervriendelijke ‘wroetstal’ voor varkens. De helft van de 6,5 miljoen euro voor de nieuwe oproep wordt uitdrukkelijk voorbehouden voor innovatieve investeringen die klimaatmitigatie en -adaptatie beogen. Op die manier draagt de innovatiesteun bij aan de invulling van het klimaatengagement dat Vlaanderen aanging tijdens de Klimaattop op 1 december 2016.

De klimaatuitdaging was niet eerder een thema voor een oproep. Toch zijn twee projecten die in het recente verleden ondersteund werden mooie voorbeelden van een brongerichte aanpak van landbouwemissies. Het gaat om een gekoelde stalvloer die de ammoniakemissie uit een melkveestal beperkt en de eerste pocketvergister die draait op varkensmest, waarbij de mest aangevoerd wordt met een innovatief systeem van mestschuiven. Op datzelfde bedrijf krijgen de vleesvarkens groenteafval voorgeschoteld dat afkomstig is van de groenteverwerkende bedrijven uit de buurt. De groenten worden eerst gefermenteerd, waarbij een warmtekrachtkoppeling dienstdoet als warmtebron. Kom er meer over te weten in de rubriek 'Goed gevonden' op VILT TeeVee.

De andere helft van de 6,5 miljoen euro die ook dit jaar vernieuwende ideeën moet uitlokken, staat open voor alle vormen van innovatie. “De oproep wordt bewust breed gehouden zodat vele ideeën welkom zijn”, zo is te horen bij het VLIF. Een selectiecomité, samengesteld uit experts van het departement en landbouwonderzoeksinstituut ILVO, kiest er de beste projecten uit. Zij houden vooral rekening met het vernieuwend karakter van een idee, en de bijdrage die het kan leveren aan de verduurzaming van landbouw. In 2016 en 2017 werden in totaal 36 projecten ingediend, waarvan er 27 overheidssteun kregen.

Meestal ging het om verbeteringen aan het productieproces. De ondersteuning bedraagt nu nog steeds 40 procent van de subsidieerbare projectkosten. De ervaring leert dat innovatie, zeker in de aanvangsfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundig begeleider. Daarom worden ook de begeleidingskosten mee opgenomen in het subsidieerbare bedrag.

Bron: 8 januari 2017