Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry)

Landbouwers die subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2016 – voorjaar 2017, moeten zich van 29 juli tot en met 16 september inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW). Hieronder vallen de aankoopkosten voor de bomen, de kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, verstevigen en beschermen van de bomen, en de aankoopkosten voor het verstevigings- en beschermingsmateriaal voor de bomen. De kosten komen enkel in aanmerking als de landbouwer deze aantoont met factuur en betaalbewijs, en als ze betrekking hebben op het planten van bomen uitgevoerd na de goedkeuring van de inschrijving. Als de landbouwer zelf de bomen plant, wordt daarvoor een forfaitair bedrag van 200 euro per hectare uitbetaald.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de landbouwer eigenaar of gebruiker zijn van het boslandbouwperceel. Het perceel moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest, tijdens het huidige en voorgaande jaar in landbouwgebruik geweest zijn en moet ten minste een halve hectare groot zijn. Het boslandbouwperceel moet ook een plantdichtheid hebben tussen de 30 en 200 bomen per hectare. De bomen moeten homogeen verspreid zijn over het perceel.

Laag- en halfstamfruitbomen, naaldbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia komen niet in aanmerking voor subsidie. Ook erfbeplanting komt niet in aanmerking. De subsidie is niet combineerbaar met steun voor bebossing van landbouwgrond.

De landbouwer kan de subsidie pas als definitief verworven beschouwen als de landbouwer de bomen gedurende tien opeenvolgende jaren na het planten behoudt en de landbouwer tussen de bomen een landbouwteelt toepast die de landbouwer jaarlijks in de verzamelaanvraag als hoofdteelt aangeeft.

Meer info kunt u vinden op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/boslandbouwsystemen

Vergroening

Percelen waarop een boslandbouwsysteem wordt aangeplant in het kader van deze aanplantsubsidie zijn subsidiabel voor de betalingsrechten (directe inkomenssteun) als er niet meer dan 100 bomen per hectare op staan. Deze percelen kunnen ook in rekening gebracht worden als ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor de vergroeningsvereisten van de directe inkomenssteun als het boslandbouwsysteem wordt aangelegd op (akker)bouwland (en dus niet op blijvend grasland). Dit geldt ook voor boslandbouwsystemen die de voorbije jaren werden aangelegd met PDPO-aanplantsubsidie.

Subsidieaanvraag in twee stappen

De subsidieaanvraag gebeurt in twee stappen. Voorafgaand aan de aanplant een inschrijving, na de aanplant een betalingsaanvraag.

Landbouwers die een subsidie voor de aanplant van een boslandbouwsysteem wensen te ontvangen moeten zich voorafgaand aan de aanplant inschrijven bij het Departement Landbouw en Visserij. De inschrijving voor de aanplant in het najaar van 2016 – voorjaar van 2017 verloopt uitsluitend via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij op www.landbouwvlaanderen.be en enkel van 29 juli 2016 tot en met 16 september 2016.

Alle inschrijvingen worden gerangschikt op basis van de variatie aan boomsoorten op het perceel en het type bomen waarbij de voorkeur wordt gegeven aan inheemse en multifunctionele bomen. Alleen steunaanvragen die de minimale doelmatigheidsscore behalen, komen in aanmerking voor de subsidie. Op basis van alle ontvangen inschrijvingen en het beschikbare budget bepaalt het Departement Landbouw en Visserij het subsidiepercentage en stelt het de landbouwer daarvan uiterlijk op 15 oktober 2016 op de hoogte.

Na goedkeuring van de inschrijving en na de aanplant van het boslandbouwsysteem kan de landbouwer een betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag 2017 (uiterste indieningsdatum 21 april 2017). De bijhorende facturen en betaalbewijzen moet de landbouwer bezorgen voor 30 juni 2017.

Het departement betaalt de subsidie in één keer uit nadat het alle controles heeft uitgevoerd.

Registratie boslandbouw in het kader van kapvergunning

Even ter herinnering voor de verzamelaanvraag 2016. Nog tot eind 2016 is het mogelijk om ook percelen waarop boslandbouw zonder aanplantsubsidie toegepast wordt sinds 2011, te registreren in de verzamelaanvraag om vrijgesteld te worden van een kapvergunning. Welke de precieze voorwaarden zijn, is terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.

In de verzamelaanvraag kunnen landbouwers hiervoor de gespecialiseerde productiemethode BL aangeven op de betreffende percelen. Percelen waarvoor aanplantsubsidie is uitbetaald, krijgen automatisch de code BL voorgedrukt.

Agroforestry in Vlaanderen

Via het project Agroforestry in Vlaanderen kunnen geïnteresseerde landbouwers een beroep doen op begeleiding in de voorbereiding en opvolging van de aanplant. Praktische informatie is te vinden op http://www.agroforestryvlaanderen.be