Oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw en EIP-operationele groepen 2016

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Want stilstaan is achteruitgaan. Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van PDPO III twee oproepen. De eerste oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’ beoogt via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector te faciliteren. In de tweede oproep kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor de oprichting en werking van Europees partnerschap voor innovatie (EIP)-operationele groepen. Met de twee nieuwe (sub)maatregelen ‘VLIF projectsteun voor innovaties in de landbouw’ en ‘operationele groepen in het kader van EIP’ wil de Vlaamse overheid extra stimulansen geven aan samenwerking en innovatie.

 

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

De maatregel ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en vormt een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen, de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundig begeleider. In die zin worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.

Via deze maatregel zijn innovatieve investeringstypes subsidiabel die nog niet beschikbaar zijn op de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen. Daarnaast zijn ook investeringstypes subsidiabel die reeds opgenomen werden op de VLIF-lijst, maar die tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden. Innovaties die zich in een eindfase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven zijn eveneens subsidiabel via deze maatregel.

Voor deze oproep is het totaalbudget 3,8 miljoen euro. Twee miljoen euro van dit budget wordt gereserveerd voor innovatieve ammoniak reducerende technieken. De overblijvende 1,8 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten.

Via een selectieprocedure worden de kwalitatief meest hoogstaande projecten geselecteerd voor subsidiëring. Experts uit het beleidsdomein Landbouw en Visserij zullen hiervoor punten toekennen op basis van de selectiecriteria.

Meer informatie over de maatregel is terug te vinden op deze webpagina: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw

 

Operationele groepen in het kader van het EIP ‘Productieve en duurzame landbouw’

De Europese Unie wil innovatie stimuleren door middel van EIP’s. De maatregel heeft het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk tot doel. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers heeft als voordelen dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald zullen worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het EIP “Productieve en duurzame landbouw” speelt in op de sterke groei van de wereldwijde vraag naar voedsel en biomassa. Het EIP wil hieraan bijdragen door een verbeterde productiviteit en efficiëntie van de landbouw en door tegelijkertijd te waken over een duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en de milieueffecten.

Het EIP volgt een bottom-up-benadering, waarin betrokkenen zich kunnen organiseren in een ‘operationele groep’ rond een concreet vraagstuk uit de praktijk. In een operationele groep organiseren land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich rond een bepaald vraagstuk, zoeken ze een oplossing en werken ze samen aan concrete innovaties. Operationele groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten met als doel het versterken van de link tussen onderzoek en praktijk. De samenstelling van de operationele groep moet zo gekozen zijn dat de uitvoerders beschikken over de juiste/vereiste expertise voor het welslagen van het samenwerkingsverband.

De acties binnen de operationele groep moeten bijdragen tot de omzetting van impliciete kennis in bruikbare oplossingen. Dit moet bereikt worden door een beter verband te leggen tussen onderzoek en landbouwpraktijk, het stimuleren van een breder gebruik van de beschikbare innovatiemaatregelen, het bevorderen van het sneller en breder omzetten van innovatieve oplossingen in de praktijk en/of het informeren van de wetenschappelijke gemeenschap over de onderzoeksbehoeften van de landbouwpraktijk.

De oproep voor de operationele groepen is rond een thema naar keuze of rond het thema Instandhoudingsdoelstelling/Programmatische Aanpak Stikstof (IHD/PAS). In totaal kunnen binnen het beschikbare budget vijf operationele groepen geselecteerd worden. Alle ingediende projecten zullen geëvalueerd worden door een beoordelingscommissie van experten.

Ter jurering zal een set van criteria gebruikt worden, namelijk de conformiteit met de bepalingen in de oproep, de samenstelling van de operationele groep, het beoogde doel en de verwachte output, de kwaliteit van het voorstel en de voorgestelde acties, de complementariteit met bestaande initiatieven en de manier waarop de resultaten worden verspreid.

Het maximale subsidiebedrag per operationele groep bedraagt € 30.000. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten. De indiener en partners staan zelf in voor de overige 10% cofinanciering. Het budget biedt dus ruimte voor minimum vijf operationele groepen. Een digitaal exemplaar van de projectaanvragen moet verstuurd worden naar els.lapage@lv.vlaanderen.be en carine.gilot@lv.vlaanderen.be , ten laatste op vrijdag 1 april 2016.

Meer informatie over de maatregel is terug te vinden op deze webpagina: http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/eip