Overheid zoekt demoprojecten rond drie actuele thema's

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor demonstratieprojecten duurzame landbouw die gesubsidieerd kunnen worden via het plattelandsbeleid. Enkel niet-commerciële organisaties kunnen meedingen met projecten rond alternatieve verdienmodellen, smart farming en klimaatmitigatie. Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van duurzame landbouwpraktijken en nieuwe technieken. Door demonstraties vergroot de overheid de kans dat ze in de praktijk ingang vinden op Vlaamse boerderijen.

Met demonstratieprojecten beoogt de overheid vooral het sensibiliseren van boeren en tuinders. Nieuwe inzichten zijn mooi maar de landbouwsector heeft er weinig aan als ze in de praktijk niet opgepikt worden. Vandaar het jaarlijks weerkerende fenomeen van demonstratieprojecten waarvoor de organisatoren vaak samenwerken met landbouwers die bereid zijn hun bedrijf open te stellen voor collega’s. De samenkomsten bij een ‘pionierboer’ zijn een belangrijke hefboom voor de implementatie van nieuwe praktijken en technieken.

De thematische oproep voor 2016 mikt op projecten rond één van de volgende drie thema’s. Het demonstratieproject kan alternatieve verdienmodellen op een voetstuk zetten aan de hand van bestaande praktijkvoorbeelden. Er moet uitgebreid aandacht besteed worden aan zowel de praktische, bedrijfsorganisatorische aspecten als aan de financieel-economische aspecten van het gedemonstreerde businessmodel. Demonstratieprojecten binnen het thema ‘smart farming’ tonen wat de mogelijkheden van precisielandbouw zijn in Vlaanderen. Concrete toepassingen kunnen in de plantaardige productie (drones, GPS, apps, enz.) gezocht worden, maar evengoed in de veehouderij (sensoren, identificatiechips, enz.).

Het derde en laatste thema dat in aanmerking komt is klimaatmitigatie. Dat behelst maatregelen inzake stal- en mestbeheer, energiegebruik, voederstrategieën, enz. Door concrete, haalbare en via onderzoek bewezen reductiemaatregelen te demonstreren, zullen Vlaamse landbouwers gesensibiliseerd worden om de broeikasgasuitstoot van hun bedrijf te reduceren.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Bron: VILT, 18 juli 2016