PDPO neemt vliegende start

In februari 2015 kreeg het nieuwe Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III officieel groen licht van de Europese Commissie. In dat eerste jaar werd al 57 miljoen euro steun verleend aan investeringen, de vestigingen van nieuwe bedrijven, opleidingen en agromilieumaatregelen op het Vlaamse platteland.

Intussen kan ook de slotbalans opgemaakt worden van het tweede plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO II. Tussen 2007 en 2015 investeerden Vlaanderen en de EU 760 miljoen euro in landbouw en platteland in Vlaanderen. Van de totale overheidssteun voor PDPO II in 2015 ging 22% naar de verbetering van het concurrentievermogen van de Vlaamse landbouwsector (as 1), 20% naar de verbetering van het milieu en het platteland (as 2), 25% naar de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie (as 3) en 32% naar Leader-projecten, de financiering van lokale en regionale initiatieven (as 4).

Verbetering van het concurrentievermogen van de Vlaamse landbouwsector

In de periode 2007-2015 kregen 1.246 jonge landbouwers vestigingssteun en werden 17.599 investeringsdossiers goedgekeurd. In 2015 werden nog 132 nieuwe vestigingsdossiers en 2.088 nieuwe investeringsdossiers goedgekeurd.

Binnen as 1 was ook een aanzienlijk deel van het budget bestemd voor opleidingen en demoprojecten. In de periode 2007-2015 namen 20.109 personen deel aan de opleidingen en werden 133.341 deelnemers bereikt tijdens demonstratiedagen.

Onder de maatregel bedrijfsadviessysteem werden in 2015 geen nieuwe adviesaanvragen meer goedgekeurd. In totaal ontvingen 7.098 landbouwers steun in de periode 2007-2015.

Twee maatregelen zetten specifiek in op kwaliteitsbevordering. 46 producenten van Brussels grondwitloof of Vlaams-Brabantse tafeldruif en 349 biologische producenten konden in PDPO II rekenen op een bijdrage in de deelname- en extra controlekosten. Daarnaast werden in de voorbije programmaperiode 23 acties gesteund van producentengroeperingen ter bevordering van de afzet van het Brussels grondwitloof en de Vlaams-Brabantse tafeldruif.

Verbetering van het milieu en het platteland

Binnen de tweede as ging een belangrijk deel van de uitgaven naar agromilieumaatregelen. In 2015 werd nog bijna 4 miljoen euro uitgegeven aan aanvragen uit de verzamelaanvraag 2014. Het grootste deel van het budget ging in 2015 naar de beheerovereenkomst kleine landschapselementen (34%). Daarna volgden vlinderbloemigen (26%), de beheerovereenkomst soortenbescherming (20%), mechanische onkruidbestrijding (15%), de beheerovereenkomst erosiebestrijding (3%), hoogstamboomgaarden (1%) en milieuvriendelijke sierteelt (1%). De overige uitbetalingen van de PDPO II-contracten van deze maatregelen in 2015 gebeurden met PDPO III-middelen.

Binnen de overige as 2-maatregelen werden geen nieuwe contracten meer goedgekeurd in 2015. Voor de maatregel inrichtingsmaatregelen in het kader van de kaderrichtlijn water kregen in de periode 2007-2015 vier projecten steun. De totale, onder PDPO II-regelgeving beboste of te bebossen oppervlakte landbouwgrond bedraagt 281 hectare. Verder zijn er 17 projecten boslandbouwsystemen goedgekeurd, samen goed voor 38,21 hectare. En binnen de maatregel niet-productieve investeringen in bossen zijn 950 unieke bosbeheerders vergoed in de periode 2007-2015.

Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie

Er werden nog 118 nieuwe diversificatiedossiers goedgekeurd in 2015, samen goed voor een investeringsvolume van 5,1 miljoen euro. De investeringen in hernieuwbare energie waren opnieuw de belangrijkste vorm van diversificatie. In de periode 2007-2015 werden 2.379 PDPO II-dossiers goedgekeurd.

In de periode 2007-2015 werden voor de maatregel bevordering van toeristische activiteiten in totaal 64 projecten goedgekeurd. Voor basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking waren dat er 49, waarvan 1 voor de submaatregel ontwikkeling van de paardenhouderij. Binnen dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling kregen 76 projecten een goedkeuring, voor instandhouding en opwaardering van landelijk erfgoed 108 en voor intermediaire dienstverlening 63 projecten.

Leader, financiering van lokale en regionale initiatieven

In 2015 werden geen nieuwe Leader-projecten of samenwerkingsprojecten meer goedgekeurd. Het totaal aantal goedgekeurde projecten in de periode 2007-2015 bedraagt 599.

De jaarverslagen van PDPO II en III staan op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.