Schauvliege trekt 943.000 euro uit voor demoprojecten

Minister van Landbouw Joke Schauvliege trekt 943.000 euro uit voor nieuwe demonstratieprojecten in het kader van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III). De projecten hebben als doel land- en tuinbouwers bewust te maken van nieuwe praktijken en technieken op vlak van duurzaamheid, en ze hierdoor sneller ingang te doen vinden op Vlaamse bedrijven. In totaal werden 19 voorstellen ingediend, waarvan er 10 werden weerhouden. Deze zullen van start gaan in de eerste helft van 2016 en maximaal twee jaar lopen. Het maximale steunbedrag per project bedraagt 100.000 euro.

“Nieuwe technieken die de land- en tuinbouw verder kunnen helpen verduurzamen, moeten snel in de praktijk worden gebracht. De tien weerhouden demonstratieprojecten vormen daartoe een ideaal instrument”, laat Schauvliege weten. De ingestuurde projecten moesten betrekking hebben op vier thema’s: het onderbouwen van belangrijke bedrijfsbeslissingen door middel van bedrijfseconomische gegevens, emissiereducerende maatregelen, technieken om het organische stofgehalte van de landbouwbodem te verhogen en erosiebestrijding.

Wat het eerste thema betreft, werden drie projecten weerhouden: één van het Proefcentrum voor Sierteelt (99.631 euro), één van Inagro (99.965 euro) en één van de Nationale Proeftuin voor Witloof (81.600 euro). PCS wil telers bewustmaken van het belang van bedrijfseconomische boekhouding door hen inzicht te geven in hun eigen kostenstructuur en marktpositie, Inagro heeft een begeleidingstool ‘Routeplanner Melkvee’ ontwikkeld die melkveehouders helpt bij het nemen van operationele, tactische en strategische keuzes op basis van bedrijfseconomische en technische kengetallen, en de Proeftuin voor Witloof wil een financieel-economische barometer voor de witloofteelt ontwikkelen waarmee de rendabiliteit van bedrijven kan worden geëvalueerd.

Wat het tweede thema emissiereductie betreft, heeft vzw Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten de maximale steun binnengehaald (100.000 euro). De organisatie zal de haalbaarheid en praktische implementatie van technieken op de PAS-lijst demonstreren.

Voor het derde thema, technieken om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen, werden maar liefst vier projecten goedgekeurd. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen ontvangt 99.998 euro voor onderzoek naar de financiële meerwaarde van verschillende vruchtwisselingsscenario’s in maïs, en nog eens 73.673 euro voor onderzoek naar de mogelijkheden en kosten-baten van groenbedekkers in maïs (onderzaai, vroege inzaai, mengsels).

Verder ontvangt Inagro 100.000 euro voor demonstraties van technieken om zo veel mogelijk koolstofrijk materiaal op de percelen te brengen (teeltrotatie, groenbedekkers, onderzaai van gras, enz.), en krijgt het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) 96.269 euro voor de demonstratie van technieken om aan organische stofopbouw te doen in de biologische landbouw onder MAP5.

Wat het laatste thema erosiebestrijding betreft, werden ten slotte nog twee projecten weerhouden. Inagro onderzoekt de haalbaarheid van de implementatie van de erosiewetgeving op het akkerbouwbedrijf (100.000 euro) en PCS doet ongeveer hetzelfde voor de sier- en fruitteelt (92.100 euro).

Bron: Vilt, 15 december 2015