VLIF blijft investeren in duurzame innovatie

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege kondigt aan dat ze in totaal 3,5 miljoen euro opzijzet voor steun aan ondernemingen uit de agrovoedingssector. Daarnaast maakt de minister ook bekend dat 16 innovatieve landbouwprojecten in aanmerking komen voor innovatiesteun van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF), goed voor een totaalbedrag van bijna 2 miljoen euro. “Ik stel trots vast dat er in de diverse sectoren opnieuw heel wat innovatieve ideeën aan de oppervlakte zijn gekomen”, aldus minister Schauvliege. “De Flanders Agrofood Valley kan steunen op een duurzame, innovatieve en toekomstgerichte landbouwsector.” 

Via een VLIF-projectoproep selecteerde landbouwminister Joke Schauvliege 16 kwalitatief hoogstaande, innovatieve landbouwprojecten. “Innovatie in de land- en tuinbouwsector is namelijk van cruciaal belang om de economische ontwikkeling te stimuleren en het hoofd te bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen”, aldus de minister, die met de subsidie vooral innovatieve concepten wil stimuleren inzake productie, verwerking en afzet van landbouwproducten.

Eind vorig jaar werd een VLIF-projectoproep gelanceerd met een totaalbudget van 7,7 miljoen euro. Tussen 2 januari en 31 maart 2017 konden land- en tuinbouwers steun vragen voor hun innovatief project. Om geselecteerd te kunnen worden moeten de projecten een minimumscore behalen. In totaal werden 16 projectaanvragen weerhouden, goed voor een steunbedrag van 1,94 miljoen euro. Het restbedrag wordt overgeheveld naar een volgende projectoproep. 

De VLIF-innovatiesteun geldt voor investeringen, maar ook voor de hieraan gekoppelde studies, onkosten voor proefinstallaties, onkosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s, en onkosten van externe begeleiders en experten. “Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundige begeleider”, zo klinkt het. De geselecteerde projecten omvatten diverse thema’s, zowel gericht op duurzame energie, dierenwelzijn, precisielandbouw, emissiereductie, korte keten, arbeidskwaliteit, mestverwerking, teelttechnieken, enzovoort.

Een greep uit de genomineerde projecten: een schommelsysteem voor doordragende aardbeienrassen; een totaalconcept van een vleesvarkensstal gericht op dierenwelzijn (“wroetstal”) in combinatie met korte keten; een project gericht op extra dierenwelzijn voor zeugen en biggen door het gebruik van vrijloopkraamhokken; een project waarin een kuismachine (“StalWash”) ontwikkeld wordt voor het schoonspuiten van een vleeskuikenstal waarbij de machine eveneens de eet- en drinklijn kan bereiken; een project aangaande mestraffinage van rundermest waarbij de dunne fractie geraffineerd wordt tot zuiver water; enzovoort.

Daarnaast trekt de minister ook 3,5 miljoen euro uit aan ondernemingen actief in de agrovoedingssector. Met het oog op een verdere verduurzaming van de agrovoedingsketen wil de minister de samenwerking binnen deze keten een duw in de rug geven, zo klinkt het. Daarom stelt ze, aanvullend op de ondersteuning voor investeringen op land- en tuinbouwbedrijven en de ondersteuning van producentenorganisaties, eveneens via het VLIF 3,5 miljoen euro ter beschikking van de agrovoedingssector.

De oproep voor investeringsprojecten voorziet in steun voor investeringen in het vermarktingsproces, de verwerking van landbouwproducten, die in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces. Daarnaast komen ook investeringen in aanmerking die gericht zijn op het beperken of revaloriseren van afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van landbouwproducten.

De selectie van de projecten gebeurt op basis van de meerwaarde voor de landbouwsector, de duurzaamheid van het project en de mate van samenwerking binnen de keten. De doelgroep van de oproep is breed: het gaat zowel om bedrijven actief in de primaire verwerking en de afzet van land- en tuinbouwproducten, als om coöperatieve groepen van landbouwers die investeringsprojecten kunnen indienen. Daarnaast komen producentenorganisaties in aanmerking, kleine groepen van land- en tuinbouwbedrijven, een verwerker in coöperatie met enkele land- en tuinbouwbedrijven, en zelfs een coöperatie van een supermarktketen met enkele land- en tuinbouwbedrijven.

De aanvragen kunnen van 1 juni 2017 tot 31 augustus 2017 worden ingediend via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.

Bron: Vilt, 1 juni 2017