VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw

De eerste oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’ die liep van 4 maart 2016 tot en met 30 april 2016, beoogde via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) innovaties in de land- en tuinbouwsector te faciliteren. De selectie van de ingediende projecten werd uitgevoerd en de uitslag van de selectie wordt nu aan de aanvragers bekend gemaakt.

De maatregel ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’ stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf, en vormt een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen, de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundig begeleider. In die zin worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.

In totaal werden 14 projecten ingediend, hiervan werden er 11 geselecteerd op basis van de toegekende punten door de experts. Om geselecteerd te kunnen worden, moet een project eerst de minimumscore behalen. Met deze minimumscore wordt een basiskwaliteit van de geselecteerde projecten beoogd. Vervolgens worden de projecten van hoog naar laag gerangschikt op basis van hun totaalscore. Of een project geselecteerd wordt, hangt af van de plaats die het project inneemt binnen die rangschikking in relatie tot het beschikbare budget van de oproep.

De geselecteerde projecten spreiden zich uit over een brede waaier van sectoren en thema’s.

 • Er is een project dat inzet op productdifferentiatie binnen de glastuinbouw met de ontwikkeling van een tomatenkroket.

 • Met een ander project wordt bij de verkoop via de korte keten tijd bespaard door de ontwikkeling van een zelfbedieningswinkel (ook in pop-up variant).

 • Nog een ander project zet in op de kweek van de larven van de zwarte soldatenvlieg op varkensmest op het landbouwbedrijf. Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het strategisch platform insecten.

 • In een ander geselecteerd project zal biogas gewonnen worden op bedrijfsniveau door vergisting van varkensmest (pocketvergisting) en zal eveneens het ammoniak-emissiearm systeem aangepast worden om de mest snel in de vergister te brengen. Pocketvergisting wordt door de Europese Commissie naar voren geschoven als één van de belangrijkste maatregelen in de landbouwsector om broeikasgassen terug te dringen.

 • Er is ook een project geselecteerd waar een stap gezet wordt naar de ontwikkeling van kunstmest uit kippenmest. De installatie hiervoor wordt gebouwd op het kippenbedrijf zelf.

 • Binnen de akkerbouw werd een project geselecteerd dat inzet op de bewaarkwaliteit van aardappelen door indirecte koeling van een aardappelloods.

 • Een ander project speelt zich af binnen de melkveesector. In dit project zal een melkveestal gebouwd worden die uitgerust wordt met een luchtwasser, waarbij veel aandacht zal gaan naar de performantie van het systeem door het uitvoeren van emissiemetingen.

 • Een ander project situeert zich in het domein van de bio-based economy door het uitbouwen van een systeem voor algenkweek in een serre.

 • Er is eveneens een project geselecteerd waarbij een innovatief trayplantensysteem voor aardbeien gebouwd zal worden.

 • Een bedrijf actief binnen de boomkwekerij zal een innovatieve sorteermachine, die gebruik maakt van beeldanalyse, verder ontwikkelen en bouwen.

 • Met een laatste geselecteerd project zal een vergister ontwikkeld en gebouwd worden voor vaste mest afkomstig van geiten.

 

Minister Schauvliege: “Voor de eerste oproep heb ik een totaalbudget van 3,8 miljoen euro vrijgemaakt. Via een selectieprocedure werden de kwalitatief meest hoogstaande projecten geselecteerd voor subsidiëring. Met deze maatregel wil ik de innovatie in de land- en tuinbouwsector aanmoedigen, want innovatie is belangrijk om economische ontwikkelingen te stimuleren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.”

Meer informatie over de maatregel (de afgelopen oproep) is terug te vinden op deze webpagina: http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw