Leader-project Zot van 't Boeren officieel gestart

Boeren op een Kruispunt geeft donderdagavond het startschot van een driejarig Leader-project Zot van (’t) Boeren. De organisatie wil daarmee anticiperen op het toenemend aantal sociale problemen in de land- en tuinbouw, en de samenwerking met het reguliere zorgaanbod verbeteren. Aanleiding vormt de vaststelling dat land- en tuinbouwers in moeilijkheden steeds meer nood hebben aan psychologische bijstand. Boeren op een Kruispunt verwijst hen door, maar wil nu onderzoeken of die doorverwijzing vlotter kan en de opvolging beter.

Boeren op een Kruispunt (BoeK) stelt zichzelf vier doelstellingen in het project. De organisatie wil de bespreekbaarheid van psychologische problemen en geestelijke gezondheidszorg bij land- en tuinbouwers en hun erfbetreders verhogen, zodat problemen niet escaleren en op tijd de juiste hulp kan worden gezocht. Om dit concreet te realiseren, verzamelt BoeK artikels en folders over geestelijke gezondheidszorg en vertaalt ze voor de doelgroep. Ook biedt ze een overzicht aan van mogelijke workshops, voordrachten en sprekers over geestelijke gezondheidszorg voor lokale verenigingen. Al die gegevens komen op de website www.zotvantboeren.be te staan, maar zullen ook verspreid worden via een mobiele stand die op verschillende evenementen zal verschijnen. Op die manier wil BoeK met haar aanbod “tussen de mensen staan” en voeling houden met wat er leeft. 

Als tweede doelstelling wil BoeK een netwerk van vrijwilligers opzetten die contact houden met land- en tuinbouwers na een interventie, en hen indien nodig kunnen doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Die vrijwilligers worden intern opgeleid en begeleid, zodat ze op termijn zelf adviesvragen kunnen beantwoorden.

Als derde doelstelling wil BoeK erfbetreders betrekken in de zorg voor boeren en tuinders in nood. Zo wordt onderzocht welke rol zij kunnen spelen in het kader van signaaldetectie. De verschillende plattelands- en landbouworganisaties kunnen bijvoorbeeld een vormingsworkshop volgen waarin ze signalen leren herkennen en gesprekstechnieken krijgen aangereikt.

Als vierde doelstelling ten slotte wil Boek de samenwerking met het regulieren zorgaanbod verbeteren. Door geestelijke gezondheidsinstellingen, OCMW’s enzovoort meer inzicht te verschaffen in de specifieke problematiek van land- en tuinbouwers, hoopt de organisatie voorverwijzingen vlotter te laten verlopen. BoeK organiseerde daartoe deze week al een kennismakingsevent voor genodigden. Later dit jaar volgen nog verschillende opleidingen over de karakteristieke kenmerken van land- en tuinbouwers en hun knelpunten, en in de loop van 2017 worden rondetafelgesprekken georganiseerd met ervaringsdeskundigen. Die gesprekken moeten een inventaris opleveren van nieuwe ervaringen en oplossingen, die vervolgens verspreid zullen worden naar alle geïnteresseerden.

Ter voorbereiding van het project onderzocht BoeK de landbouwstatistieken in de betrokken Leadergebieden Westhoek en Midden-West-Vlaanderen (32 gemeenten). Daaruit blijkt dat er sinds 1990 per jaar maar liefst 217 land- en tuinbouwbedrijven zijn verdwenen: in 1990 waren er nog officieel 10.921 land- en tuinbouwbedrijven actief, in 2014 bleven daar maar 5.722 land- en tuinbouwbedrijven van over. Daarenboven blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen dat het aantal zelfdodingen in de periode 1990-2013 het hoogst waren in West-Vlaanderen. Reden genoeg voor BoeK om de komende drie jaar extra aandacht te besteden aan de kwetsbaarheid van land- en tuinbouwers in die provincie.

Zot van (’t) Boeren is een project van Boeren op een Kruispunt en kan rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Vlaamse overheid. Cera, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, het Netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen, Accolade, ABS, Boerenbond, KVLV en VABS treden op als partners.

Meer info: www.zotvantboeren.be

Bron: Vilt, 21 april 2016