Provincie Limburg geeft nieuwe impulsen aan plattelandsontwikkeling

In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader Kempen en Maasland zijn vandaag zes projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. De zes projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 719 660 euro. De provincie Limburg subsidieert 116 945 euro. Europa en Vlaanderen co-financieren samen 350 834 euro, goed voor een totale cofinanciering van 467 779 euro. 

“Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgs platteland”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

Leader is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid dat met de inzet van Europese, Vlaamse en provinciale middelen belangrijke impulsen geeft aan het Limburgse platteland. De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland behelst een gebied van 13 Limburgse gemeenten en brengt plattelandsactoren uit de publieke en private sector samen. Met de goedkeuring vandaag ondersteunt de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland projecten die een duurzame en kwalitatieve inspanning leveren om het Limburgse platteland te versterken.

In het PDPO III 2014-2020-Leader programma wordt de focus gelegd op 3 thema’s: leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie.

Gedeputeerde Inge Moors: “Door voor deze thema’s te kiezen geven we het Limburgse platteland volop nieuwe ontwikkelingskansen. We zetten in op de versterking van onze dorpsgemeenschappen, geven landbouwers de tools om met innovatieve technieken aan de slag te gaan en ontwikkelen landbouw- en natuureducatie op maat van onze jeugd.

Voorstelling goedgekeurde projecten

De zes projecten zijn meteen de eerste Leader-projecten die door de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland binnen het nieuwe Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 zijn goedgekeurd. De projecten zetten in op het versterken van de sociale cohesie via ontmoetingsmomenten en de ondersteuning van voorzieningen in kleine dorpen, op kennisoverdracht van duurzame technieken inzake bodem- en waterbeheer en op het verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie.

 • Drainage Plus
 • Soep als bindmiddel
 • Dorpshuis ’t Kruispunt
 • Tintelboeren
 • Bakovencarrousel in Kinrooi
 • De Akkerboom, de plaats voor enthousiaste mensen met en zonder beperking.

Nieuwe projectoproep 

Aansluitend aan de goedkeuring van de bovenstaande Leaderprojecten heeft de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland een nieuwe oproep gelanceerd. “Met de projectoproep die vandaag gelanceerd zijn kunnen we 537 650 euro aan nieuwe projectsubsidies toekennen binnen het Leader-programma Kempen en Maasland. Hiermee kan dan in totaal 827 153 euro aan projecten gerealiseerd worden,” aldus gedeputeerde Moors.

Om ervoor te zorgen dat de projecten maximaal binnen het Limburgse plattelandsbeleid en de gebiedsgerichte plattelandsvisie voor lange termijn passen, is een lokale ontwikkelingsstrategie opgemaakt waarin volgende thema’s en maatregelen zijn vastgelegd:

 • Thema Leefbare dorpen

  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

 • Thema Bodem- en waterbeheer

  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer

  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit

  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

 • Thema Landbouw- en natuureducatie

  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie

  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Ze vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk zorgen voor een competitief, duurzaam een veerkrachtig platteland.”

Projectpromotoren die tot maximum 65% van de projectkosten via het Leader-programma wensen te laten subsidiëren, kunnen tot en met 24 maart 2016 een projectvoorstel indienen bij het Leader-secretariaat. Na goedkeuring door de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland eind 2016, zullen de nieuwe projecten vervolgens van start kunnen gaan.

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be.