Inrichting in functie van Natura 2000

Vlaanderen moet ervoor zorgen dat in Natura 2000-gebieden de habitats en soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit, duurzaam kunnen overleven. Dit wordt een "gunstige staat van instandhouding" genoemd. Om deze gunstige staat te herstellen of in stand te houden zijn Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen (IHD) vastgesteld. Deze IHD maken duidelijk waar men naar toe wil met een bepaald gebied. De initiatieven die in een gebied genomen worden, moeten passen binnen deze doelstellingen.

De maatregel "inrichting in functie van Natura 2000" steunt investeringen in het plattelandsgebied die nodig zijn voor het onderhoud, het herstel en de verhoging van de natuurwaarden. Het kan daarbij gaan om inrichtingswerken zoals plaggen, herstellen van vennen of vijvers, werken aan de waterhuishouding, werken om de negatieve impact voor landbouw of recreanten te voorkomen, ...

De maatregel voorziet in vier types van steun:

  • Projectsubsidies natuur

Deze subsidie financiert eenmalige inrichtingswerken die nodig zijn voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en die niet via een andere subsidiemaatregel gefinancierd kunnen worden. Op regelmatige tijdstippen wordt een oproep gelanceerd.

  • Natuurinrichting

Aan natuurinrichtingsprojecten die uitgevoerd worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), kan subsidie verleend worden om gebieden in te richten in functie van de instandhoudingsdoelen. Het gaat daarbij vooral om grotere gebieden waarbij meerdere eigenaars en grondgebruikers betrokken zijn.

  • Natuurprojectovereenkomst

 In gebieden waar een natuurrichtplan opgesteld werd, kan een vergoeding gegeven worden voor projecten die uitvoering geven aan dit plan, voor zover het project bijdraagt tot de instandhoudingsdoelen. Jaarlijks worden de ingediende aanvragen beoordeeld.

  • Uitzonderlijke eenmalige inrichting binnen erkende natuurreservaten

Binnen erkende reservaten kan een subsidie verkregen worden voor éénmalige inrichtingswerken die bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelen. Jaarlijks worden de ingediende aanvragen beoordeeld.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een selectiecomité. Op basis van de beoordeling worden de beste projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie.