Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry)

Persbericht 2 augustus:

Landbouwers die subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het najaar 2016 – voorjaar 2017, moeten zich van 29 juli tot en met 16 september inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be

 

Een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde landbouwperceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. Door deze teeltcombinatie wordt houtopbrengst en een landbouwteelt als gelijkwaardig doel op een perceel beoogd. Door een beredeneerde keuze van bomen en een goede voorbereiding van de aanplant kan een resultaat bekomen worden dat hoger ligt dan de afzonderlijke teelten.

Agroforestry zorgt zowel voor een ecologische als een economische meerwaarde, door onder meer het aantrekken van natuurlijke vijanden voor plaagbeheersing, het verhogen van de biodiversiteit, het vasthouden van nutriënten die na bladval vrijkomen voor de volgende teelt, het verhogen van de organische stof in de bodem en het beschermen van teelten tegen hevige wind. Tegenover de negatieve effecten die bomen veroorzaken, zoals het beslag op de grond en een verminderde gewasopbrengst vlakbij de bomen door het schaduweffect, staat een besparing op externe inputs en een hogere opbrengst die gerealiseerd wordt bij het kappen van de bomen.

Door het financieel ondersteunen van de kosten voor het planten van loofbomen op een landbouwperceel wordt geprobeerd boslandbouwsystemen versneld ingang te doen vinden in Vlaanderen.

Een begunstigde kan een subsidie ontvangen voor een perceel van minstens 0,5 ha. De boslandbouwpercelen bevatten minimum 30 en maximum 200 bomen per hectare die homogeen verspreid staan over het perceel. De teelt van naaldbomen, laagstamfruitbomen, halfstamfruitbomen, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Acacia komt niet in aanmerking voor steun. De aangeplante bomen moeten ten minste 10 jaar behouden blijven. Erfbeplantingen en bomenrijen aan de perceelrand komen niet in aanmerking voor steun.

Nieuwe kandidaten voor een verbintenis worden geselecteerd op basis van vooraf duidelijk gecommuniceerde selectiecriteria en een puntensysteem met minimumscore.