Agromilieu-klimaatmaatregelen

De invoering of verdere toepassing van milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken vraagt vaak bijkomende inspanningen van landbouwers. De positieve impact op de omgeving, het milieu of het klimaat kan aanzienlijk zijn indien deze praktijk breed wordt toegepast. Steun voor agromilieu-klimaatmaatregelen heeft tot doel de implementatie van een aantal van deze landbouwpraktijken te bevorderen.

Er zijn verschillende types agromilieu-klimaatmaatregelen, die ofwel door het Departement Landbouw en Visserij ofwel door de Vlaamse Landmaatschappij worden beheerd.

In de regel liggen de percelen vast voor de looptijd van de overeenkomst. Voor sommige maatregelen, voornamelijk diegene die inspelen op de teelttechniek, kan jaarlijks van perceel gewisseld worden.

Om een subsidie te verkrijgen voor agromilieu-klimaatmaatregelen, moet de landbouwer voldoen aan de "Pijler I-randvoorwaarden". Dit zijn de voorwaarden om betalingsrechten te bekomen. Bovendien moet de landbouwer ook voldoen aan de wettelijke vereisten voor het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Om een hogere effectiviteit te bekomen naar milieu- of natuurdoelstellingen, kunnen bepaalde combinaties van agromilieu-klimaatmaatregelen op eenzelfde perceel toegepast worden.

De overeenkomsten starten steeds op 1 januari en worden in principe aangegaan voor een periode van 5 jaar.