Steun aan niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf

Een landbouwer leeft en werkt te midden van de open ruimte en maakt hierbij gebruik van de aanwezige bodem en water. Hij kan ervoor kiezen om investeringen te doen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit, landschap, bodem- of waterkwaliteit, … Het gaat vooral om investeringen rond natuur- en landschapsbeheer, die aan de landbouwer wel inspanningen vragen maar op geen enkele manier inkomsten opleveren. Ook investeringen rond erosiebestrijding en waterbeheer komen in aanmerking, waarbij niet zozeer de individuele landbouwer, maar eerder de buurtbewoners, de maatschappij of het ecosysteem de vruchten van plukken. Om landbouwers aan te moedigen toch de stap te zetten, wordt steun geboden.

Voorbeelden zijn de aanleg van hagen of heggen, kleinschalige waterinfrastructuur, erosiedammen, … De investering moet inspelen op de geografische ligging van het betrokken landbouwperceel en passen binnen de bestaande visies op landinrichting voor het gebied waar het perceel gelegen is.