Drie nieuwe West-Vlaamse plattelandsprojecten krijgen 289.000 euro steun

Op 3 juni heeft het Managementcomité PDPO (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) drie projecten goedgekeurd (onder voorbehoud van het ministerieel besluit), goed voor een totale Provinciale, Vlaamse en Europese steun van 289.168,61 euro. Ze zijn goedgekeurd onder de maatregel ‘Omgevingskwaliteit’, met als doel het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het West-Vlaamse platteland door investeringen of samenwerkingen.

Bodemkwaliteit ontvangt 59.735,46 euro steun

Met dit project wil Inagro, het provinciaal kenniscentrum voor land- en tuinbouw (Beitem), bodems veerkrachtiger maken door ondernemers inzicht te laten krijgen in de huidige toestand en de evolutie van hun percelen.

Omdat extremen in ons weer steeds frequenter voorkomen, zal de land- en tuinbouwsector zich hierop moeten voorbereiden. Werken aan een gezonde en veerkrachtige bodem is hierbij een belangrijk actieterrein. In samenwerking met hogeschool Vives wordt didactisch te werk gegaan, waarbij zowel de huidige als toekomstige landbouwers bereikt worden.

Iedereen Boer ontvangt 96.647,27 euro steun

Landbouweducatieve acties, waar beleving en authenticiteit voorop staan, dragen bij tot de verbondenheid en het vertrouwen tussen boer en burger. Via een begeleidingsmodel willen de agentschappen Inagro en Westtoer de landbouwpartners verder professionaliseren tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers. Via een aantrekkelijk en divers activiteitenaanbod dragen zij immers hun steentje bij aan een socio-economisch vitaal platteland.

OC De Bampoele ontvangt 67.035 euro steun

Het ontmoetingscentrum De Bampoele in Krombeke is een oude pastorie gekoppeld aan een ruim en moderner gebouw. De indeling voldoet helemaal niet meer aan de huidige noden van zowel de gebruikers als de stad Poperinge. Een grondige herindeling en renovatie moet de site opwaarderen. Daarnaast komen er betere ruimtes voor de verenigingen, een winkel en voldoende ontmoetingsplaats.