Gebieds- en resultaatgerichte inzet beheerovereenkomst

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten op het terrein voor de grootste verwezenlijkingen kunnen zorgen. De focus ligt voornamelijk op gebieden interessant voor soortenbescherming. Denk daarbij niet alleen aan landbouw-gebonden soorten zoals akker- en weidevogels, maar ook aan Europees beschermde soorten zoals de grauwe kiekendief en wilde hamster. Voor deze dieren geschikte leefgebieden worden nog beter ingericht. Landbouwers gaan daarvoor aan de slag met voedselgewassen, vogelakkers en perceelranden. Ze kunnen terugvallen op de expertise van de VLM-bedrijfsplanners.

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak streeft VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst, en naar een efficiënte personeelsinzet. De bedrijfsplanners zullen in de voornaamste gebieden voor soortenbescherming gericht contact opnemen met landbouwers om hen te overtuigen een beheerovereenkomst te sluiten. Daarnaast zullen de bedrijfsplanners proactief landbouwers benaderen in een aantal zorgvuldig geselecteerde gebieden waar gewerkt wordt aan concrete doelstellingen rond landschap, natuur of milieu.

“Zuid-Limburg is een voorbeeld van een regio waar onze bedrijfsplanners erg actief zijn”, zegt Dirk Van Gijseghem, afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid bij VLM. “Over het algemeen geldt dat de inspanningen zich toespitsen op het zuiden van Vlaanderen omdat landbouw en natuur daar sterker met elkaar verweven zijn, je daar restpopulaties van vogel- en andere bedreigde diersoorten vindt en de interesse van landbouwers om beheerovereenkomsten te sluiten er groter is dan in hoogproductieve regio’s zoals de Noorderkempen en het centrum van West-Vlaanderen. Extra aandacht is er ook voor de gebieden waar de beheerovereenkomsten potentieel aansluiten bij bijvoorbeeld landinrichtingsprojecten.”

Neemt niet weg dat landbouwers die buiten de afgebakende gebieden actief zijn ook beheerovereenkomsten kunnen afsluiten. De aanleg van perceelranden is volgens Van Gijseghem het voorbeeld bij uitstek van een beheerovereenkomst die over gans Vlaanderen toepasbaar is. Een landbouwer die daarmee aan de slag wil gaan, kan op de hulp van de VLM-bedrijfsplanner rekenen. De Vlaamse Landmaatschappij dringt er wel op aan dat landbouwers die interesse hebben in het sluiten van een beheerovereenkomst zo snel mogelijk contact opnemen met de lokale bedrijfsplanner. Dat laat de bedrijfsplanners toe hun werk optimaal te organiseren.

Bron: Vilt, 15 februari 2018