Landbouwer wil verder dan huidige beheerovereenkomsten

Heel wat landbouwers zijn bereid om extra maatregelen te nemen voor biodiversiteit, milieu en landschap als ze daarvoor een correcte vergoeding krijgen. Landbouwers zonder verbintenis kunnen overtuigd worden door onder meer een betere communicatie over de resultaten van de maatregelen. Dat blijkt uit een enquête bij Vlaamse land- en tuinbouwers die ingetekend hebben op een of meerdere agromilieu- en klimaatmaatregelen of die ervoor in aanmerking komen. “Van de respondenten die nu een beheerovereenkomst voor akkervogels hebben, zegt 82 procent bereid te zijn om extra maatregelen te nemen”, klinkt het.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij in de eerste helft van 2018 een grootschalige bevraging gelanceerd bij Vlaamse landbouwers mét agromilieu- en klimaatmaatregelen (AMKM) en landbouwers die in aanmerking komen voor één of meerdere maatregelen. “Dit vanuit de overtuiging dat het belangrijk is naar de ideeën en knelpunten van individuele landbouwers te luisteren”, aldus het Departement. Na een eerste rapport, volgt nu een tweede rapport waarin maatregelspecifieke vragen behandeld worden.

“Van de respondenten die nu een beheerovereenkomst voor erosiebestrijding hebben, zegt 65 procent bereid te zijn om extra maatregelen te nemen”, laat het Departement Landbouw en Visserij weten. “Bij de beheerovereenkomst voor akkervogels antwoordt zelfs 82 procent positief.” Het percentage ligt lager bij de beheerovereenkomsten voor weidevogels (35%) en perceelsranden (33%).

Landbouwers zonder agromilieu- en klimaatverbintenis kunnen overtuigd worden om een contract te sluiten door minder administratie, een hogere vergoeding en minder negatieve effecten op de opbrengst van het bedrijf. “Informeren en communiceren over het belang van de voorwaarden en de positieve effecten van de maatregelen kan potentiële begunstigden eveneens over de streep trekken”, klikt het. “Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen landbouwers is daarbij een grote hulp.”

De inschatting over de haalbaarheid en relevantie van voorwaarden verschilt van agromilieumaatregel tot agromilieumaatregel. “Algemeen scoren de voorwaarden goed, zowel op haalbaarheid als relevantie”, aldus het Departement. De voorwaarde dat de vlinderbloemige duidelijk zichtbaar moet zijn, scoort vrij hoog op relevantie, maar laag op haalbaarheid. “Dit omdat weersomstandigheden en teelttechniek een rol spelen in de hoeveelheid klaver die aanwezig is.” Bij de verwarringstechniek fruitteelt worden alle voorwaarden als haalbaar en relevant beschouwd.

Het overgrote deel van de respondenten met een beheerovereenkomst kleine landschapselementen voert het onderhoud zelf uit en deed dat al voor de verbintenis gesloten werd. “De helft zou het landschapselement nog steeds onderhouden als de vergoeding zou wegvallen. Ongeveer een kwart van de respondenten zou het landschapselement echter verwijderen.”

U kan ook het volledige rapport raadplegen.