Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013

Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 (PDPO II) is officieel ingediend bij de Europese Commissie op 8 december 2006 en is goedgekeurd op 13 november 2007.

In het strategisch document zijn de krijtlijnen uitgezet van het plattelandsontwikkelingsbeleid voor de periode 2007-2013. Zowel deze strategie als het programma zijn tot stand gekomen in samenwerking met alle socio-economische partners.

In navolging van deze visie is een missie bepaald en zijn per as strategische doelstellingen geformuleerd. Daarnaast zijn ook drie horizontale strategische doelstellingen opgemaakt.

  • versterken van de positie van het agrarisch ondernemerschap in de keten door continue kennisuitwisseling en –opbouw met nastreven van maximale transparantie en samenwerking;
  • optimale allocatie van middelen en maatregelen en maximale wederzijdse afstemming met andere Vlaamse beleidsinitiatieven door het beheer van het PDPO;
  • realiseren van een aanzienlijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het platteland, met inbegrip van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 

Meer info vindt u terug op de algemene website van Landbouw en Visserij (plattelandsontwikkeling)