Wijziging Health Check

Nieuws: Extra geld voor PDPO II

Het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) ontvangt een extra bedrag van 29,5 miljoen euro aan Europese middelen.
Hiertoe werd het PDPO II gewijzigd. De gewijzigde versie werd op 11 december 2009 door de Europese Commissie goedgekeurd.

Besteding van extra middelen
De extra Europese middelen zijn het gevolg van de Health Check (tussentijdse bijsturing van het landbouwbeleid) en het Europees Economisch Herstelplan.

Europa legt zelf de prioriteiten op waaraan deze extra middelen besteed moeten worden: hernieuwbare energie, klimaat, waterbeheer, biodiversiteit, innovaties met betrekking tot deze 4 prioriteiten of herstructureringen in de zuivelsector.

Voor de middelen van het Economisch Herstelplan werd optioneel nog een prioriteit toegevoegd, namelijk de bevordering van de breedbandinfrastructuur op het platteland.

Vlaanderen heeft ingezet op de prioriteiten hernieuwbare energie, klimaat, waterbeheer, biodiversiteit en herstructurering in de zuivelsector. De extra middelen worden verdeeld onder As 1 (11,5 miljoen euro), As 2 (9 miljoen euro) en As 3 (9 miljoen euro). De 4de As (Leader) ontvangt geen extra middelen.

Om wat structuur aan te brengen, hebben we de aanpassingen per as beschreven:

As 1: Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector

De extra middelen gaan naar:

  • de VLIF-steun voor modernisering van landbouwbedrijven. Enkel investeringen die bijdragen tot een beter waterbeheer of tot de klimaatdoelstellingen (bvb. door verminderde uitstoot van broeikasgassen of grotere energie-efficiëntie) kunnen met deze extra middelen gesubsidieerd worden. Voorbeelden zijn: energieschermen, waterzuivering, verwarming via hernieuwbare energie, …
  • de investeringen in de agrovoedingssector (via oproepen). Wanneer een oproep specifiek past binnen de prioriteiten van de Health Check, kunnen de investeringen betoelaagd worden met deze extra middelen. 

In totaal gaat er 15,343 miljoen euro extra naar deze maatregelen, waarvan 11,507 miljoen euro afkomstig is van Europa en de rest van Vlaanderen.

As 2: Verbetering van het milieu en het platteland

Bestaande ALV-agromilieuverbintenissen en VLM-beheerovereenkomsten (zie tabblad PDPO II) die bijdragen tot de biodiversiteit, een betere waterkwaliteit of de zuivelsector kunnen uitbetaald worden met deze extra middelen. 

Er wordt bovendien een nieuwe ALV-agromilieuverbintenis voorzien: de introductie van verwarringstechniek bij pitfruit. Deze maatregel heeft als doel het gebruik van pesticiden in de pitfruitteelt te verminderen. 

In totaal gaat er 18 miljoen euro extra naar As 2, waarvan de helft wordt door Europa.

As 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie

De extra middelen gaan naar de VLIF-steun voor diversificatie naar niet-agrarische activiteiten, meer bepaald naar de investeringen in zonnecellen, waterzuivering en installaties voor de productie van hernieuwbare energie.

In totaal gaat er 12 miljoen euro extra naar dit type VLIF-steun, waarvan 9 miljoen wordt door Europa.

Andere wijzigingen

Naast de wijzigingen in het kader van de Health Check en het Economisch Herstelplan werden nog een aantal andere wijzigingen goedgekeurd:

  • De vestigingssteun (VLIF) wordt verhoogd tot maximaal 70.000 euro (i.p.v. 55.000 euro).
  • Provincies kunnen voorzien in subsidies voor de projecten in de paardenhouderij. Dit zal via oproepen gebeuren. 

Meer informatie omtrent de wijzigingen kunt u vinden op de algemene website van Landbouw en Visserij.

Contact:
Belinda Cloet
Departement Landbouw en Visserij - Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid
Ellipsgebouw (5de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel

Tel.: 02 552 77 29 – Fax: 02 552 77 41

e-mail: belinda.cloet@lv.vlaanderen.be