Mogelijkheden voor vernieuwend landbouwbedrijfsadvies

De Europese Commissie wil vanaf 2014 een nieuwe, bredere invulling geven aan het bedrijfsadviessysteem (BAS). Bijzondere aandacht gaat naar advies over klimaat, water, energie en biodiversiteit en naar de verdere verduurzaming van het landbouwbedrijf. De landbouwadministratie ging na hoe het Vlaamse BAS een meer op maat van de landbouwer en zijn bedrijf opgesteld advies kan worden.

 

Eind maart 2012 had 12 procent van de Vlaamse landbouwbedrijven een beroep gedaan op BAS-advies. Na een goede start in 2007 viel het aantal aanvragen vanaf 2010 sterk terug. Het profiel van de BAS-aanvrager toont een landbouwer die met gemiddeld 45 jaar een stuk jonger is dan zijn collega’s en beter opgeleid is. Bij melkveehouders is de interesse voor BAS het grootst.

Op basis van de Europese voorstellen bestudeerde de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij de mogelijkheden voor een BAS-advies in de toekomst. Dat heeft geresulteerd in een tiental voor BAS in aanmerking komende adviestypes: bedrijfseconomisch advies, opmaak businessplan, startersadvies, advies over de randvoorwaarden, advies over de vergroeningseisen, advies rond water, advies rond energie, advies in het kader van bovenwettelijke milieucertificeringssystemen en innovatieadvies.

"Uiteraard is een definitief wettelijk Europees kader nodig om precies te weten welke opties mogelijk zijn voor het Vlaamse BAS van de toekomst", merken de onderzoekers van de landbouwadministratie op. Dat kader zal namelijk bepalen welke adviestypes potentieel in aanmerking komen en welke flexibiliteit aan landbouwers gegeven kan worden bij de keuze van bepaalde onderdelen.

Klik hier om doorverwezen te worden naar het rapport.

Bron: Vilt, 11 december 2012