Bedrijfsadviessyteem voor land- en tuinbouwers

Landbouwers die een bedrijfstoeslag ontvangen, worden gecontroleerd of ze voldoen aan de randvoorwaarden. Het bedrijfsadviessysteem geeft de land- en tuinbouwers de mogelijkheid om gesubsidieerd advies in te winnen dat hen kan helpen om aan deze randvoorwaarden te voldoen. Ook tuinbouwers kunnen een adviessubsidie aanvragen, aangezien de wetgeving waarop de randvoorwaarden gebaseerd zijn, eveneens voor hen van toepassing is.

Daarnaast kan het bedrijfsadviessysteem land- en tuinbouwers bijstaan om de risico’s inzake arbeidsveiligheid, die op hun bedrijf aanwezig zijn, in te schatten en te verminderen.

Breder advies over de economische en milieukundige bedrijfsperformantie hoort ook thuis in deze maatregel.

De verschillende adviesonderwerpen worden in 5 modules onderverdeeld:
■ module 1: milieu, goede landbouw- en milieuconditie
Advies over de goede landbouw- en milieuconditie, de vogel-, habitat-, grondwater-, zuiveringsslib- en nitratenrichtlijn.

■ module 2: plantgezondheid, volksgezondheid
Advies over de plantaardige component van de verordening voor de levensmiddelenwetgeving en over de richtlijn gewasbeschermingsmiddelen.

■ module 3: diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid
Advies over de toepassing op bedrijfsniveau van de verordeningen en richtlijnen rond volksgezondheid en dierengezondheid (registratie, identificatie,...) inbegrepen de kennisgeving van ziekten en aspecten van dierenwelzijn.

Modules 1, 2 en 3 betreffen advies over de randvoorwaarden. 

■ module 4: arbeidsveiligheid
Advies over een aantal aspecten inzake arbeidsveiligheid op het landbouwbedrijf (ongevallen met dieren en machines, gevaarlijke producten, rugklachten, risicobeheer, elektriciteit, brandveiligheid, …).

■ module 5: bedrijfsoptimalisatie
Advies over bedrijfseconomische en milieuparameters en eventueel over de vermarkting van de voortgebrachte producten.

■ module 5.1: bedrijfseconomische en milieuparameters
De landbouwer houdt een jaar lang bedrijfseconomische en milieukundige parameters bij door het voeren van een aangepaste bedrijfseconomische boekhouding. Op basis van deze parameters wordt  advies gegeven met als doel de bedrijfsvoering te verbeteren. Bij het advies hoort ook een anonieme vergelijking met de parameters van gelijkaardige bedrijven.

■ module 5.2: vermarktingsadvies
Het vermarktingsadvies bestaat uit een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het bedrijf wat de voortgebrachte producten betreft), een consumentenanalyse inzake eisen gesteld aan de producten en een uitwerking van de marketingmix.

Het advies omvat verplicht alle modules, enkel module 5.2 is optioneel.

Een land- of tuinbouwer kan elke 2 jaar een subsidie aanvragen van maximaal 1.500 euro die maximaal 80% van de advieskosten bedraagt. Het nodige advies moet binnen de twee jaar worden ingewonnen.

Voor meer informatie omtrent BAS kunt u terecht op de algemene website van Landbouw en Visserij.

Contact:
Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Structuur en Investeringen
Ellipsgebouw (4de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 41 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 03 - Fax 02 552 74 71
E-mail: jozef.windels@lv.vlaanderen.be